رهنمود براي اخذ پاسپورت الكترونيكي افغاني از سفارت افغانستان در سويدن

رهنمود درخواست پاسپورت ماشین خوان یا الکترونیک
«لطفاً پیش از اول سپتمبر 2015 برای گرفتن وقت جهت سپردن اسناد اقدام نکنید. به هر پرسش خارج از این رهنمود فقط پس از مراجعه به بخش قونسلی پاسخ داده می شود. فورم پاسپورت از اول سپتمبر در ویب سایت قرار داده می شود.»

 

 

با آغاز روند صدور پاسپورت های ماشین خوان، مدت اعتبار پاسپورت های قبلی یا دستنویس قابل تمدید نیست. از همین رو مراجعین محترمی که خواهان تمدید مدت اعتبار پاسپورت قبلی شان هستند، لطفاً مطابق این رهنمود به اخذ پاسپورت جدید اقدام کنند
بخش قونسلی سفارت افغانستان در سویدن، مطابق محدودة مسئولیت و صلاحیت ها، برای فعلاً صرفاً تقاضانامه های هم میهنان مقیم سویدن را برای صدور پاسپورت می پذیرد
زمان مراجعه و سپردن اسناد

1- برای سپردن اسناد جهت اخذ پاسپورت جدید، مشخص ساختن وقت به منظور مراجعه به بخش قونسلی حتمی است
2- لطفاً بدون مشخص ساختن وقت به بخش قونسلی مراجعه نکنید

برای مشخص ساختن وقت، نام، تخلص و تاریخ دقیق تولد هر فرد را به صورت مشخص به ایمیل آدرس ( زیر )بفرستید

passport@embassyofafghanistan.se 

پس از فرستادن ایمیل، بلافاصله پاسخی دریافت می کنید که در آن تاریخ مشخص برای مراجعه درج می باشد. لطفاً در همان روز مشخص، بین ساعت 10 صبح تا 12 چاشت و یا بین ساعت 1:30 تا 3:30 پس از چاشت مراجعه کنید
4- برای سهولت بیشتر، زمانبندی مراجعه در دو وقت مختلف روز «صبح و پس از چاشت» صورت می گیرد تا از بروز سکتگی در امور یومیة مراجعین محترم جلوگیری گردد. در صورتی که در روز معینه مراجعه کرده نتوانید، فرصت تعیین شده قابل انتقال نبوده و باید مجدداً به تعیین وقت اقدام کنید.
5- ایمیل آدرس ( passport@embassyofafghanistan.se) صرفاً برای تعیین زمان بوده، به هیچ منظور دیگر کارآیی ندارد. لطفاً از طرح پرسش به آدرس متذکره خودداری کنید.
6- وقت برای هر فرد، حتا اعضای یک خانواده به صورت جداگانه تعیین می گردد. در صورتی که افراد با هم مراجعه می کنند باید در عین ایمیل، مشخصات مورد ضرورت هر فرد را به صورت جداگانه درج کنند.
7- پاسپورت های ماشین خوان برای هر فرد به شمول نوزدان به صورت جداگانه صادر می گردد. از همین رو حضوریابی شخص تقاضاکننده به شمول کودکان در روز سپردن اسناد حتمی است. اسناد به هیچ صورت در غیاب شخص سپرده شده نمی تواند.
8- پس از آن که اسناد مورد نظر را به بخش قونسلی سپردید، پاسپورت تان را با پُست دریافت می کنید. زمان دقیق دریافت پاسپورت مشخص نبوده ولی در صورتی که کمبود در اسناد موجود نباشد، مسئول بخش قونسلی زمان احتمالی دریافت پاسپورت را مشخص می سازد. لطفاً پیش از فرا رسیدن زمان متذکره برای دریافت پاسپورت تماس نگیرید.
9- صدور پاسپورت جدید حد اقل ده روز کاری را در بر می گیرد. لطفاً این موعد را پیش از برنامه ریزی مسافرت تان در نظر داشته و کوشش کنید برنامه سفر را پس از دریافت پاسپورت تنظیم کنید.
فورم یا تقاضانامه ی پاسپورت:
این بخش را به صورت بسیار دقیق مطالعه کرده و در مطابقت با آن به ترتیب کردن اسناد مورد ضرورت بپردازید؛ زیرا درخواست هایی که اسناد مکمل نداشته باشد، قابل پذیرش نیست و از این که صدور پاسپورت در خارج از سویدن صورت می گیرد، بخش قونسلی هیچ نوع کمکی در مورد معطل قرار دادن روند صورت پاسپورت الی تکمیل شدن اسناد، کرده نمی تواند. اگر اسناد تکمیل نبود، تقاضاکننده مکلف است مجدداً به مشخص ساختن وقت اقدام کند:
1- در فورم تقاضای پاسپورت، معلومات مورد نظر را به رنگ سیاه و به صورت خوانا و دقیق درج کنید.
2- درج معلومات به انگلیسی و هم چنان به یکی از دو زبان رسمی کشور «پشتو و یا فارسی-دری» حتمی است.
3- امضای شخص از روی تقاضانامه در محل معین در پاسپورت چاپ می شود. لطفاً توجه کنید که امضا به چوکات تماس نکند.
4- اندازة قد به سانتی متر باید به صورت دقیق در تقاضانامه درج شود، زیرا در پاسپورت دقیقاً همین اندازه درج می گردد.
5- پس زمینة تصویر تقاضاکننده باید کاملاً سفید باشد. لطفاً تصویر را به سایز معینه و مستقیماً از جلو که هر دو گوش قابل دید باشد، بردارید. برای سهولت بیشتر یک پایه ماشین عکسبردار در بخش قونسلی سفارت نصب گردیده که می توانید از آن استفاده کنید.
6- درج شهرت ضمانت کنندة تصویر و مطابقت آن با شخص تقاضاکننده در بخش قونسلی صورت می گیرد.
7- در صورت مفقود شدن پاسپورت قبلی، باید موضوع به پولیس محل گزارش یافته و اصل گزارش به بخش قونسلی سپرده شود تا پاسپورت قبلی از اعتبار ساقط گردد.
8- تغییر نام شخص تابع قوانین مشخص و نافذ در افغانستان بوده و فقط پس از طی مراحل قانونی در داخل کشور قابل پذیرش می باشد. برای تغییر تخلص یا نام خانواده گی، مثلاً در صورت ازدواج، لطفاً نکاحنامة تائید شده با خود داشته باشید. افرادی که به تغییر نام بدون طی کردن مراحل مطابق قوانین افغانستان، مبادرت ورزیده اند، لطفاً بدون مدارک قانونی صادره از مراجع رسمی افغانستان مراجعه نکنند.
9- در صورت درج معلومات نادرست در تقاضانامه و چاپ آن در پاسپورت، شخص متقاضی پاسپورت مکلفیت داشته و باید تمام مخارج رفع اشتباه را که نیاز به صدور پاسپورت جدید دارد، به عهده بگیرد.
10- صفحات سوم و چهارم تقاضانامه ها توسط مرجع صادر کننده ی پاسپورت خانه پری می شود.
مدارک مورد نیاز:
1- برای هر متقاضی پاسپورت باید یک فورم یا تقاضانامة جداگانه مطابق شرایط فوق خانه پری شود.
2- برای آن که در روز مصاحبه به مشکلی برنخورید، لطفاً اصل و یک کاپی تمام مدارک شناسایی تان از افغانستان و کشور میزبان را با خود بیاورید. اسناد مهاجرت و اقامت در کشور میزبان، تذکره تابعیت، اسناد تحصیلی، نکاحنامه، ترخیص عسکری، پاسپورت قبلی، پرشونبیویس، فامیلی بیویس و اصل هر سندی دیگر را که در اختیار دارید، با خود داشته باشید. ارائة اسناد بیشتر به تسریع روند تثبیت هویت و صدور پاسپورت کمک می کند.
3- برای کودکانی که در کشور مقیم به دنیا آمده اند، سند تولد و فامیلی بیویس را با خود داشته باشید.
4- برای افرادی که صرفاً کارت های مؤقت یا LMA ارائه می دهند و هیچ نوع سند دیگر برای تثبیت هویت ندارند؛ از آن جا که در این کارت ها به صورت مشخص تذکر رفته که کارت متذکره سند هویت نیست، برای این افراد پس از مصاحبه و دریافت مدارک لازم و حصول اطمینان از مراجع ذیربط، سند کتبی هویت صادر می گردد تا به اساس آن به طی مراحل امور مربوطه در مراجع کشور میزبان اقدام و متعاقباً به اخذ پاسپورت مبادرت کنند.
طریقة دریافت پاسپورت:
1- از آن جا که پرداخت هزینة دریافت پاسپورت با پُست راجستر شده نیز به دوش متقاضی پاسپورت است، لطفاً برای هر پاسپورت یک پاکت پُستی با تعداد کافی تکت نصب شده با خود داشته باشید.
2- توجه کنید که اعضای خانواده هر کدام به پاکت جداگانه نیاز دارند؛ زیرا ممکنست صدور پاسپورت ها در زمان متفاوت انجام یابد و با عین پست ارسال نشود.
3- بخش قونسلی سفارت صرفاً مسئولیت انتقال اسناد به مرجع صادر کننده ی پاسپورت را داشته و مقابلة معلومات درج شده در تقاضانامه ی پاسپورت با اصل اسناد، نوشتن صورت دقیق املای نام و تخلص، درج دقیق تاریخ تولد به هر دو سالنمای خورشیدی و میلادی، درج آدرس دقیق پُستی و تمام موارد دیگر مکلفیت تقاضاکننده ی پاسپورت می باشد. عدم دقت در این موارد سبب تأخیر در صدور پاسپورت شده می تواند.
4- پس از آن که اسناد مورد نظر را به بخش قونسلی سپردید، پاسپورت تان را با پُست دریافت می کنید. زمان دقیق دریافت پاسپورت مشخص نبوده ولی در صورتی که کمبود در اسناد موجود نباشد، مسئول بخش قونسلی زمان احتمالی دریافت پاسپورت را مشخص می سازد. لطفاً پیش از فرا رسیدن زمان متذکره برای دریافت پاسپورت تماس نگیرید.
5- صدور پاسپورت جدید تا ده روز کاری را در بر می گیرد. لطفاً این موعد را پیش از برنامه ریزی مسافرت تان در نظر داشته و کوشش کنید برنامه سفر را پس از دریافت پاسپورت تنظیم کنید.
بها و مدت اعتبار پاسپورت:
1- مدت اعتبار پاسپورت های ماشین خوان، پنج سال است.
2- هر پاسپورت در بدل مبلغ 1370 کرون سویدنی صادر می گردد که بهای پُست کردن پاسپورت از مرجع صدور به آدرس بخش قونسلی سفارت در سویدن نیز شامل آن است.
3- بهای پاسپورت ماشین خوان، نظر به ارزش تبادلة کرون سویدنی در مقابل دالر و یورو قابل تغییر است.

منبع: صفحه فيسبوك سفارت افغانستان در سويدن

این اطلاعیه در فیسبوک افغانهای سویدن نیز نشر شده است 

 Lämna ett svar