رد درخواست اقامت دو خانم به اساس پیوند خانوادگی با یک مرد( دوزنه ) [ چند همسری] در سویدن اما اداره مالیات انرا قبول دارد

دو خانم سوریایی با اولاد هایشان تقاضای اقامت در سویدن بخاطر شوهر شان ( مرد , شوهر دو زن بوده ) که در سویدن اقامت دریافت داشته ، نموده بودند . 
اداره مهاجرت برای اولاد های هر دو زن اقامت صادر کرده وبرای مادران شان پاسخ رد داده بود . اداره مهاجرت در فیصله خود تذکر داده بود که موضوع کثرت همسری( چند همسری) مهم تر از حقوق اطفال و پیوستن این زنان به شوهر شان میباشد. 
این خانم ها به محکمه امور مهاجرت شکایت کر ده بودند که محکمه فیصله های اداره مهاجرت را رد کرده و برای این دو خانم اجازه اقامت صادر نمود. 


اداره مهاجرت به نوبت خویش از فیصله محکمه مهاجرتی به محکمه مافوق مهاجرتی سویدن شکایت کرده که محکمه مافوق مهاجرتی ( محکمه عالی در امور مهاجرت ) که عالیترین مرجع قضایی در امور مهاجرت میباشد ، فیصله محکمه مهاجرتی را رد و فیصله های اداره مهاجرت را تائید نموده است .
محکمه مافوق مهاجرتی در فیصله خود از کثرت همسری( چند همسری ) یاد کرده که مهمتر از حقوق اطفال بوده است .
این فیصله محکمه مافوق مهاجرتی حیثیت یک مشی را در همچو موارد داشته ولی این بدین معنی نیست که این خانم ها نتوانند در سویدن اقامت دریافت نمایند . این خانمها میتوانند به اساس پیوند با اطفال خود ونه به شوهر شان تقاضای اقامت نمایند . 
گفتنی است که اداره مالیات سویدن مساله کثرت همسری( چند همسری ) را ثبت مینماید زیرا این ازدواج ها در خارج سویدن و نظر به قوانین دیگر کشور انجام یافته و قبل از اقامت مرد در سویدن صورت گرفته و هیچگونه ارتباطی با سویدن نداشته و ازینرو برای اداره مالیات که توسط مقررات دیگر رهبری میشود قابل قبول میباشد.بیشتر در سایت رادیوی سویدن در لینک زیر بخوانید ( ن س ) :Lämna ett svar