راه پيمايي و تظاهرات پناهجويان افغان در ستوکهولم

امروز مورخ 30 اگست 2007 ساعت 16.30 پناهجويان افغان در ستوکهولم پيشروي اداره مهاجرت سويدن تظاهرات را برگزار نمودند

ميتنگ براي 15 دقيقه پيشروي اداره مهاجرت ادامه يافت و درين مدت نمايندگان اداره مهاجرت با نمايندگان انجمن افغانها در سويدن ملاقات مختصر داشته و يادداشت اعتراضيه افغانها به نمايندگان آن اداره سپرده شد و در ضمن نمايندگان اداره مهاجرت امادگي شانرا براي ملاقات بعدي نشان دادند که زمان آن بعداٌ نشر خواهد گرديد .

تظاهرکنندگان به ساعت 16.45 راه پيمايي شانرا   به جانب مرکز شهر آغاز نمودند . درين راه پيمايي تعداد زياد افغانها و هم آقاي کاله لارشون سخنگوي حزب چپ در امور پناهندگي و عضو پارلمان سويدن اشتراک داشتند .

در مسير راه شعار هاي متوقف ساختن ديپورت افغانها داده ميشد و اوراق هاي درين زمينه براي مردم توزيع ميگرديد .

مارش کنندگان حوالي ساعت شش عصر به ميدان سرگل رسيدند

بارسيدن در ميدان مرکزي شهر شعار هاي در حمايت از پناهجويان براي چند لحظه داده شد که توسط حاضرين تکرار ميگرديد. در جريان ميتنگ يکي از اعتصاب کنندگان غذايي وضعيت جسمي وي خيلي بد بود و ذريعه امبولانس  به شفاخانه انتقال يافت 

گردانندگي ميتنگ اعتراضيه را نويسنده مشهور سويدن آقاي ستيفان لندگرين بعهده داشت و نخست از هارلد هولست نماينده کميته سويدن براي افغانستان خواهش نمود تا صحبت خود را در حمايت از پناهجويان آغاز نمايد و سپس سيبالوس بوديل عضو پارلمان سويدن از حزب محيط زيست و به تعقيب آن انيتا دورازيو رئيس کميته پناهندگي ستوکهولم سخنراني نمودند . به نمايندگي از انجمن افغانها آقاي نسيم سحر صحبت نمود . به تعقيب آن آقاي يان ويکلوند از سايت گاندي تودي ، سپس آقاي علي به نمايندگي از افغانهاي اوپسالا و در پايان قطعنامه توسط دکتور دشتي قرائت گرديد . به نمايندگي از انجمن افغانها آقاي نسيم سحر ازاشتراک فرد فرد تظاهر کنندگان قدرداني نمود و در پايان به صندوق پناهجويان پول جمع گرديد که مجموعاٌ مبلغ بيشتر از هشت هزار کرون جمع آوري شدگرداننده سايت

 گزارش وفوتوهاي مارش و تظاهراتLämna ett svar