رانندگی با جوازرانندگی افغانی توسط محکمه استیناف مجازات شد، محکمه عالی قضیه را بررسی مینماید

یک مرد افغان که با لایسنس (جواز )  رانندگی افغانی در سویدن رانندگی میکرد توسط محکمه  استیناف به پرداخت جریمه محکوم شد

یک مرد 25 سالۀ افغان میخواست بداند آیا میتواند با لایسنس (جواز) رانندگی افغانی اش در سویدن رانندگی کند؟ او برای یافتن پاسخ به این سوال نزد پولیس مراجعه نمود. پاسخ پولیس در این مورد مثبت بود. اما بعداَ زمانی که مرد مذکور در ماۀ اگست سال 2017 در شهر  Växsjö (ویکس شو) سرگرم رانندگی بود توسط پولیس متوقف ساخته شده و برایش گفته شد که لایسنس رانندگی او در سویدن مدار اعتبار نمی باشد.

نظر به قانون یک شخصی که ثبت دفتر احوال نفوس در سویدن میباشد و لایسنس ( جواز ) رانندگی اش  در خارج از ”منطقۀ اقتصادی اروپایی” صادر شده باشد صرفاَ میتواند برای مدت یک سال با لایسنس خارجی خود در سویدن رانندگی نماید.

این مرد در محکمه  منطقه Växjö متهم به رانندگی غیرقانونی شد. اما درمحکمه ابتداییه معاف شد وسپس این مرد توسط محکمۀ استیناف به جرم رانندگی غیرقانونی محکوم گردید. اکنون این قضیه توسط ستره محکمه (محکمه عالی )و یا Högsta domstolen مورد بررسی قرار دارد.

این مرد 25 ساله افغان در هنگام محاکمه ابتداییه (Växjö) اظهار نموده است که او نزد پولیس مراجعه کرده و پولیس برایش گفته است که تا یک سال میتواند با لایسنس افغانی اش رانندگی کند. اوهشت ماه قبل از این که توسط پولیس متوقف ساخته شود لایسنس افغانی اش را توسط پُست دریافت نموده بود و به همین دلیل فکر میکرد تا یک سال بعد از بدست آوردن لایسنس اش حق دارد در سویدن رانندگی کند. آنچه را مرد مذکور اشتباه فهمیده بود این بود که مهلت یک سال رانندگی با لایسنس خارجی در سویدن از روزی شروع میشود که شخص ثبت دفتر احوال نفوس در سویدن میگردد نه از روزی که لایسنس را بدست میآورد. مرد مذکور به طور آشکار قوانین را اشتباه فهمیده بود و از آنجایی که او خود فعالانه تلاش نموده بود مجاز بودن رانندگی با لایسنس رانندگی افغانی در سویدن را بداند و نیز ثابت نگردید که او قصدا به رانندگی غیرقانونی مبادرت ورزیده است ، بناَ محکمۀ ابتداییه اتهام رانندگی غیرقانونی  اورا فسخ نمود.

سپس قضیه به محکمۀ استیناف( Göta Hovrätt) رسید و در آنجا مرد مذکور به جریمه 30 روز (30 dagsböter) و پرداخت جریمۀ نقدی 1500 کرون متهم گردید. به باور محکمۀ استیناف برای پذیرش این ادعا که راننده تصور نموده بوده اجازه دارد در سویدن رانندگی نماید، به ”شرایط خاص” نیاز است.

گفته میشود او در مورد شروع مهلت یک ساله رانندگی در سویدن بر اساس حدس خودش عمل نموده و در مورد  درست بودن این حدس و گمان اش تلاش ننموده است. به این معنی به باور محکمۀ استیناف مرد مذکور در مورد این احتمال که لایسنس ( جواز ) رانندگی اش اعتبار ندارد، بی تفاوت بوده است و به همین دلیل اتهام وارده در محکمه  مورد تایید قرار گرفت.

اکنون ستره محکمه یا Högsta domstolen اعلام نموده که شکایت مرد مذکور را پذیرفته و قضیه مذکور را برای بررسی می پذیرد.

تلخیص و ترجمه : احمد ضیا دانش

منبع خبر http://www.dagensjuridik.se/2019/03/falldes-olovlig-korning-trots-fraga-till-polisen-nu-ska-hd-prova-fallet?fbclid=IwAR268y02mDLnNtD9_XWgaTyObRP6uG75NTrbetZ09HoY3__W5NrLvle1fhILämna ett svar