دیپورت دسته جمعی پناهجویان افغان

امروز سه شنبه مورخ 12 نومبر 2013 ، پولیس سرحدی سویدن 15 پناهجوی افغان را از سویدن به کابل دیپورت نمودند

قرارشده بود امروز تظاهراتی از جانب انجمن افغانها و جنبش پناهجویان در اعتراض به دیپورت دسته جمعی پناهجویان افغان حوالی ساعت سه بعد از ظهر پیشروی نظارتخانه اداره مهاجرت واقع مارشتای استاکهولم برگزار شود. تظاهر کنندگان مصمم بودند تا مانع انتقال پناهجویان از نظارتخانه اداره مهاجرت واقع مارشتای استاکهولم به میدان هوایی ارلندا شوند . اما پولیس پیشدستی کرده و برنامه انتقال پناهجویان افغان را پیش از موعد تعیین شده حوالی ساعت سه بعد از ظهر آغاز کردند . پولیس چهاراطراف نظارتخانه را محاصره و راه های عبور و مرور  دورادور نظارتخانه را مسدود نموده بود و حتی نمیگذاشت که افراد از خط سرخ ”خط مسدودکننده ”عبور نماید و حتی شعار ها را نیز نمیگذاشت که از خط مسدود کننده براید. پیوسته برای اعتراض کنندگان اخطار داده میشد که در صورت پانهادن به آن طرف خط کشیدهشده ویا نادیده گرفتن ”خط عبور ناپذیر” مرتکب جرم شده و جزای ان محکومیت است

 

تعدادی از اعتراض کنندگان قبل از ساعت دو در محل حضور داشتند و حوادث و عملیه غیر انسانی دیپورت ظالمانه را زیر نظر داشتند. پولیس با مینی بس های با شیشه های تاریک دو دو نفر را محرمانه و بدون سروصدا انتقال میدادند . یک مینی بس در زمان انتقال در کمره ثبت شد اما در داخل آن مینی بس چی میگذشت ، کسی نمیداند . قرار بود که پناهجویان در وقت عبور از محل تظاهر کنندگان شیشه موتر را بکوبند ونشان دهند که آنها در همین موتر منتقل میشوند و تا اعتراض کنندگان مانع خروج موتر شوند . اما زمانیکه موتر از پیشروی ما میگذشت ، هیچ نشانه از کوبیدن شیشه آشکار نشد . به احتمال قوی پولیس ها دست وپای پناهجویان را زولانه و بسته کرده بودند تا آنها شیشه را نکوبند . یکی از اعتراض کنندگان بنام نیکلاس از خط مسدود کننده غرض متوقف ساختن مینی بس عبور کرد که توسط پولیس گرفتار وبه محل  استیشن پولیس برده شد. ناگفته نماند که تعداد پولیس ها بیشتر از اعتراض کنندگان بودند

حوالی ساعت پنج شام عملیات پولیس پایان یافت و 15 نفر به میدان هوایی ارلندا منتقل شدند. اعتراض کنندگان به شهر استاکهولم برگشتند و در میدان سرگل ( Sergels Torget)برای یکساعت ) 18.00 الی 19.00 )به اعتراضات خود ادامه دادند. به نمایندگی از انجمن افغانها وجنبش پناهندگان دوشیزه فریانه اصغری مسوول جوانان انجمن  که مبارز برجسته حقوق پناهجویان نیز است ، سخنرانی بسیار با احساس و مستدللی نمود که با کف زدنها همرایی میشد . قابل یادآوری است که دوشیزه اصغری سهم ارزنده را در این اعتراضات ایفا نمود  .در پایان تظاهرات تصامیم واعمال اداره مهاجرت و پولیس  در رابطه با پناهجویان در مجموع وپناهجویان افغان بطور خاص تقبیح گردید وبه ادامه مبارزه بخاطر حقوق پناهجویان شعار داده شد

 

فرتور ‏نسيم سحر‏.
فرتور ‏نسيم سحر‏.
فرتور ‏نسيم سحر‏.
فرتور ‏نسيم سحر‏.
فرتور ‏نسيم سحر‏.
فرتور ‏نسيم سحر‏.
فریانه اصغری در حال سخنرانی در میدان سرگل

 

نسیم سحر

 

 Lämna ett svar