دیدار با نماینده حزب چپ در پارلمان سویدن

امروز پنجشنبه مورخ 5 دسمبر2013 از ساعت یک الی دو بعد از ظهر هیئتی از انجمن افغانها ( نسیم سحر ، سیمین آقتاش و قاری ابرار نظری ) با خانم کریستینا لارسن ( Christina Höj Larsen)عضو پارلمان سویدن و سخنگوی حزب چپ در امور سیاست مهاجرتی دیدار وملاقات نمود. دراین دیدار مسایل و مشکلات پناهجویان افغان از جمله تشدید اخراج اجباری پناهجویان افغان ، هویت پناهجویان و پناهندگان افغان ، وضعیت سیاسی ـ امنیتی افغانستان و بویژه در اوضاع خروج نیروهای خارجی از افغانستان وانتخابات در افغانستان مورد بحث وگفتگو قرار گرفت

خانم کریستینا لارسن همبستگی خود را با پناهجویان افغان اعلام داشتند و طرح های مشخص بخاطر دفاع از حقوق پناهجویان بطور عام و پناهجویان افغان بطور خاص مطرح کردند. هردو طرف به تشدید فعالیت ها بخاطر حقوق پناهجویان بشکل پخش اطلاعات پیرامون وضعیت افغانستان در مطبوعات ، ملاقاتها با نمایندگان سایر احزاب پارلمانی ، نهاد های مدافع حقوق پناهجویان و بخصوص نهاد های افغانی در برگزاری تظاهرات و هماهنگی و تشریک همه نهاد ها تاکید نمودند
خانم کریستینا لارشن خواستار یک سلسله اطلاعات در مورد چگونگی وضعیت دیپورت شوندگان افغان در کابل و سرنوشت پروژه” مرکز پذیرش اطفال تنها صورت” که از اروپا به کابل دیپورت میشوند، گردیدند. گفتنی است که این پروژه توسط کشور های سویدن ، ناروی ، دنمارک ، هالند و بریتانیای کبیر طرح ریزی وتمویل میشود و قرار است در سال اینده ( 2014) این پروژه زیر نام ” خانه کودکان ” در کابل گشایش یابد. عزیزان که در اینباره اطلاعات دارند ، لطفا این اطلاعات را با ما در میان بگذارند
بادرنظر داشت وضعیت ایجاد شده یعنی تشدید اخراج اجباری پناهجویان افغان از سویدن به افغانستان انجمن افغانها از تمام انجمنها ونهاد های مدافع حقوق پناهجویان تقاضا مینماید که فعالیتهای خود را مانند شش هفت سال گذشته هماهنگ ساخته و با ایجاد یک کمیسیون فوق العاده امور پناهندگی متشکل از تمام نهاد های افغانی و افراد مستقل از حقوق پناهندگی پناهجویان افغان دفاع نمایند. بعقیده انجمن افغانها در سویدن دفاع از حقوق پناهجویان کار یکنفر ، یک انجمن ونهاد نبوده بلکه کار مشترک همه مدافعین حقوق پناهجویان میباشد. به باور ما تظاهرات پراگنده و تلاشهای انفرادی ، جسته وگریخته و مطرح ساختن این وآن راه حل معضلات پناهجویان افغان نیست . ما باید بخاطر تحقق این هدف تمام تلاشهای مانرا منسجم و هماهنگ کرده واز نیروی آن به نفع حقوق پناهجویان استفاده نماییم . ما برای ایجاد یک مرکز انسجام وهماهنگ کننده در بخش امور پناهندگی آماده میباشیمLämna ett svar