دومین کورس آموزشی که توسط خانم راحله آتش حمایت مالی میگردد

چند روز قبل دومین کورس آموزشی در جنب ”مدرسه و آموزشگاه اناثیه نورستان”  در کابل افتتاح شد که توسط خانم راحله آتش ساکن استاکهولم حمایت مالی میگردد.

 Lämna ett svar