دودستگی در حکومت سویدن پیرامون پناهجویان زیر سن بدون همراه

دو دستگی در دولت سویدن در پیوند با موضوع پناهندگی کودکان/نوجوانان افغان بدون همراه

در دولت سویدن در قبال موضوع تقاضای پناهندگی کودکان/نوجوانان افغان که بدون همراه وارد سویدن شده اند، دو دستگی ایجاد شده است. این موضوع دیروز در جریان یک مباحثه( مناظره ) در پارلمان آن کشور برجسته گردید. 
حزب محیط زیست (MP) خواهان وارد نمودن تغییر مجدد در قانون است تا باشد بدین وسیله زمینۀ باقی ماندن تعدادی زیادی از کودکان/نوجوانان در سویدن مساعد گردد. اما در مقابل وزیر امور مهاجرت Helene Fritzon از حزب سوسیال دموکرات ها در مورد این تقاضا به طور صریحی پاسخ منفی ارائه مینماید.
خانم Maria Ferm از حزب محیط زیست گفت روند طولانی بررسی تقاضانامه های پناهجویی توسط ادارۀ امور مهاجرت باعث گردیده تا شرایط برای تعدادی زیادی از این نوجوانان افغان بدون همراه که به سال 2015 وارد سویدن شده اند، تغییر کند. تعدادی زیادی از آنها قبل از آنکه ادارۀ امور مهاجرت در مورد شان تصمیمی اتخاذ نماید به سن 18 سالگی میرسند.
به گفتۀ خانم Maria Ferm زمانی که در ماۀ نومبر سال 2015 قانون مهاجرت دشوار ساخته شد در آن زمان هدف دولت این بود که از کودکان/نوجوانان بدون همراه محافظت کند. خصوصاَ با دادن اجازۀ اقامت دایمی به آنها به جای اقامت موقت.
او میگوید ”حزب محیط زیست (MP) میخواهد که به این نوجوانان که میتوانند نیروی مهمی در اعمار جامعۀ سویدن در آینده باشند، باید یک چانس/فرصت دیگر داده شود. طوری که ما مشاهده میکنیم احتمالاَ ایجاب قانونگذاری جدید صورت خواهد گرفت و این کار باید با شتاب صورت گیرد.
وزیر امور مهاجرت خانم Helene Fritzon در پاسخ گفت که وارد آوردن تغییر در قانون ”مهم” نیست. او افزود ” پالیسی دولت خیلی واضح است. ما باور نداریم که یک تغییر در قانون بتواند اوضاع و شرایط را به یک شکل بهتری اداره کند”.
در پایان این مباحثه خانم Maria Ferm اظهار نمود که حزب او موضوع وارد نمودن تغییر در قانون را به پیش خواهد برد ولی در حال حاضر چنین یک پیشنهادی در دولت وجود ندارد، که البته این مطلب را وزیر امور مهاجرت نیز تائید نمود.
وزیر امور مهاجرت در جریان این مباحثه گفت ادارۀ امور مهاجرت وعده نموده است تا همه افرادی زیر 18 سال که در جریان سال های 2015 و 2016 تقاضای پناهندگی نموده اند باید در جریان همین سال به تقاضا های شان جواب دریافت نمایند.

اما مسالۀ اینست که تعدادی زیادی از این نوجوانان تا زمانی اخذ تصمیم توسط ادارۀ مهاجرت به سن 18 سالگی میرسند.
وزیر امور مهاجرت در این مورد میگوید ”خوب این همان ترتیبی است که ما داریم . در سویدن ما طبیعتاَ از کنوانسیون ژینو پیروی میکنیم که میگوید بررسی بر اساس سن کودک/نوجوان در هنگام اخذ تصمیم، صورت میگیرد.”
این مباحثه توسط حزب چپ (Vänsterpartiet) تقاضا گردیده بود که در کل خواهان اعلام عفو برای آن عده از کودکان/نوجوان بدون همراه است که از بابت انتظار طولانی متضرر شده اند.
گفتنی است که بر اساس خبر رادیوی سویدن ، حزب محیط زیست ، حزب چپ و حزب سنتر( مرکز) طرفدار صدور اقامت برای تمام پناهجویان بدون همراه که در سال 2015 وارد سویدن شده اند میباشند . اما حزب مودراتها ، سوسیال دموکراتها و دموکراتهای سویدن طرفدار قوانین و مقررات جاری اند و حزب لیبرال و دموکراتهای مسیح نیز از آنها حمایت میکنند .
تلخیص و ترجمه از احمد ضیا دانش
منبع روزنامۀ Metro, Stockholm مورخ چهاردهم سپتمبر سال 2017

 Lämna ett svar