دشوار ترین شرایط برای پناهجویان

استبفان لوون صدراعظم سویدن امروز سه شنبه مورخ ۲۴ نومبر ۲۰۱۵در یک کنفراس مطبوعاتی دشوار ترین مقررات را در سیاست پناهجویی مطرح کرد که در حقیقت چرخش بنیادی در این سیاست بوده و در این ابتکار خود برخلاف چند هفته قبل حریفان خود را دعوت مکرد ومصمم است که به قیمت سیاست سختګیرانه مهاجرتی رای بیشتری کمایی کندږ با تاسف که حزب محیط زیست که قبلا از حقوق پناهجویان دفاع میکرد دنباله رو این سیاست شد

عمده ترین نکات این سیاست قرار ‌زیر است

حکومت برای تمام کتګوری پناهجویان به استثنای پناهجویان سهمیه یی ملل متحد اقامت موقت صادر خواهد نمود

محدود ساختن اخذ اقامت بر اساس پیوند خانوادګی برای کتګوری نیاز به محافظت ودارنده اقامت موقت

سخت تر شدن شرایط اعاشه واباطه 

عدم حق دریافت اجازه اقامت بر اساس دلایل نیاز به محافظت های دیګر 

تعیین سن بر اساس معاینه صحی

کنترول اسناد هویتی در وسایل نقلیه حین ورود به سویدن 

برای اطفال تنها و خانواده های طفلدار که قبل از نافذ شدن مقررات جدید ثبت شده باشند اجازه اقامت دایمی صادر خواهد شد

 

در اینباره بیشتر در سایت رادیوی سویدن به زبان سویدنی و فارسی بخوانید

Sverige måste kraftigt minska antalet flyktingar. Det säger statsminister Stefan Löfven och vice statsminister Åsa Romson. Regeringen presenterar nu skärpta krav på asylsökande.

– Jag tror att det kommer att skapa en chockvåg i det medmänskliga Sverige, sa en märkbart tagen Romson under presskonferensen.

Det rör sig om en tillfällig lagstiftning som ska gälla under tre år. Utlänningslagen ska anpassas till EU:s miniminivå. 

Kort sammanfattning av några av förslagen:

 • Regeringen inför tillfälliga uppehållstillstånd för alla utom kvotflyktingar.
 • Begränsad rätt till anhöriginvandring för skyddsbehövande med tidsbegränsade tillstånd. 
 • Skärpta försörjningskrav.
 • Övriga skyddsbehövande har inte rätt till uppehållstillstånd.
 • Regeringen vill införa medicinsk åldersbestämning av asylsökande tillämpas 
 • Sverige inför ID-kontroller på samtliga kollektiva transportsätt till Sverige.

– Den nuvarande situationen är ohållbar, säger statsminister Stefan Lövén och tillägger att Sverige behöver andrum.

Rätten till anhöriginvandring tidsbegränsas. Bara mycket begränsade undantagsfall tillåts.

Tillfälliga uppehållstillstånd gäller för alla utom kvotflyktingar.

Undantag görs för barn och familjer som registrerats innan de nya reglerna införs. Även försörjningskraven kommer att skärpas.

Åldersbestämning av unga ska införas och ID-kontroller ska införas på samtliga kollektiva transportsätt till Sverige.

– Id-kontroller på samtliga kollektiva färdsätt kommer att införas, säger Åsa Romson, vice statsminister. Det handlar även om tåg och buss över Öresundsbron. 

Åsa Romson kunde inte hålla tårarna tillbaka när hon beskrev hur det känns att behöva vidta de här åtgärderna.

– Detta är en kris för människorna i Europa. Jag tror att det kommer att skapa en chockvåg i det medmänskliga Sverige och jag tror att det kommer att skapa en chockvåg i Europa. Nu hoppas jag att Europa kan samla sig, sa hon.

På frågan hur förslagen tagits emot i Miljöpartiet svarade Romson: 

– Vi har haft mycket diskussioner i partiet inte minst eftersom många i partiet är så engagerade i det mottagande som pågår just nu. Men vi måste se på hur verkligen ser ut och då krävs ett antal åtgärder. Den här verkligen fanns inte när vi skrev vårt partiprogram eller vårt valmanifest. Jag hoppas att partiet har acceptans att vi måste göra detta, inte minst eftersom vi är i regeringsställning.

Även Stefan Löfven berättade att det var tuffa beslut att fatta. 

– Det här är svårt för båda våra partier, sa statsministern.

Lagen är tänkt att träda i kraft den 1 april.

Nu bjuder regeringen in de partier som tidigare ingick i den så kallade migrationsöverenskommelsen för samtal.

 http://sverigesradio.se/sida/artikel.aspx?programid=83&artikel=6310099

 

استفان لوون نخست وزیرو اوسا رومسون از رهبران حزب محیط زیست

 صدوراجازه ی اقامت موقت سه ساله برای همه ی پناهجویان، چه پناهجویان تنها و چه با خانواده، به استثنای پناهجویان سهمیه ای سازمان ملل و همچنین کودکان تنهای پناهجو و خانواده هائی که پیش از این ثبت شده اند،  از جمله موارد عنوان شده در کنفرانس خبری امروز بود.

 • بعد از ظهر امروزاستفان لوون نخست وزیر و اوسا رومسون معاون نخست وزیر و یکی از سخنگویان حزب محیط زیست در یک کنفرانس خبری پیرامون مسائل پناهجوئی شرکت کردند. خبرکاهش پذیرش پناهجو به روشنی در این کنفرانس مطرح شد. نخست وزیر عنوان کرد که شرایط کنونی نمی تواند ادامه یابد. این امر در گزارش هائی از سوی برخی از ادارات دولتی و کمون ها نیز مورد تاکید قرار گرفته است. استفان لوون گفت به همین دلیل ما باید میزان پذیرش پناهجورا کاهش دهیم. او همچنین عنوان کرد که به همیین دلیل ما در نظر داریم مقرراتی وضع کنیم که متقاضیان پناهجوئی از کشورهای دیگر اتحادیه ی اروپا نیز تقاضای پناهندگی کنند. او عنوان کرد که ما تا کنون تعداد زیادی از پناهجویان را پذیرفته ایم اما دیگر وقت آن رسیده که این امر را محدودتر کنیم. دولت می خواهد تشخیص سن نوجوانان از راه پزشکی صورت گیرد و کنترل مدارک شناسائی در وسایل نقلیه ی عمومی به اجرا درآید، اجازه اقامت موقت سه ساله برای همه پناهجویان صادر شود چه آنهائی که به تنهائی به سوئد آمده و یا می آیند و چه پناهجویانی که با خانواده می آیند. اضافه کنیم که پناهجویان سهمیه ای، کودکان تنهای پناهجو و خانواده هائی که پیش از این ثبت شده اند از این امر مستثنی هستند. همچنین مقررات مربوط به تامین هزینه گذران خویشاوندان برای پیوند خانوادگی نیز بسیار محدود تر خواهد شد.
  • استفان لوون عنوان کرد که نمی توان حرکت آزادانه را با فرار از مسئولیت ترکیب کرد. آشکاراست که باید سیاست پناهنده پذیری در اتحادیه اروپا به تمامی مورد تجدیدنظر قرارگیرد و قرارداد دوبلین باید دوباره تنظیم شود و جایش را به یک سیستم تقسیم دائمی بدهد. دراین صورت است که دارای یک سیاست پناهنده پذیری پایدار خواهیم شد. تا تحقق این امر، سوئد کاری که می تواند بکند این است که کشورهای دیگر اتحادیه اروپا را به قبول مسئولیت وادار کند و این برای این است که نشان داده شود که سوئد کار بیشتری نمی تواند انجام دهد.

   استفان لوون گفت که سوئد در دو ماه گذشته ۸۰ هزار پناهجو پذیرفته است که بیشترین تعداد براساس سهمیه در اتحادیه اروپاست. او آن را بزرگ ترین پذیرش پناهجو در تاریخ معاصر دانست و کشورهای دیگر اتحادیه را به دلیل نپذیرفتن مسئولیت، مورد انتقاد قرارداد. او گفت که اتحادیه اروپا به پیشرفت هایی دراین زمینه رسیده است، اما خیلی دیر. 

 •  

 Lämna ett svar