دستگیری پناهجویان افغان ادامه دارد

در این روز ها پیگیری ، تعقیب و دستگیری پناهجویان افغان توسط پولیس های در لباس شخصی اغاز شده و تا حال چندین پناهجو را از خانه ها ویا محل کار شان دستگیر نموده و روانه نظارتخانه های اداره مهاجرت در فلن ، کولیرید و یولی ساخته اند

 

 این پروسه چندی قبل بخاطر پذیرش پناهجویان سوریایی آغازشد وتا محلات بودوباش را برای پناهجویان جدیدالورود تأمین نمایند و در عوض پناهجویان آسیب پذیر افغان را که به بسیار سادگی و هزینه ناچیز دیپورت میگردند ، از سویدن بیرون بکشند. عجیب حقوق بشری؟ و عجیب سیاست هومانیستی پناهندگی ؟ حقوق یکی را بحساب نقض حقوق دگری تأمین مینماید . در افغانستان علیرغم تلاشهای 40 کشور دنیا ، وضع امنیتی در آنجا روز بروز بدتر میشود و سرنوشت و آینده مردمان آن سرزمین عذاب دیده به تقدیر و خط سیر مجهول سپرده شده واما در نقاط دگر بخاطر استقبال از پناهجویان جدیدالورود به بی ثباتی وضع آن کشور میلیاردها دالر خرچ میگردد

!سیاست های عجیب است عزیزان

بیایید این سیاست غیر انسانی پناهندگی را تقبیح نماییم

نامهء یکی ازعزیزان بنام علی فیاضی دراین زمینه به شرح های زیر مواصلت ورزیده است 

لطف نمایید و خبر بازداشت یک تن از پناهجویان افغان را که دیروز در شهر کارلستاد از سر کارش توسط پولیس بازداشت شده در سایت انجمن افغانها نشر نمایید، تا هشداری باشد برای پناهجویان دیگر که گرفتار نشوند. هادی یکتن از پناهجویان افغانی که از 10 سال بدینسو در سویدن زندگی می کند و مثل بقیه پناهندگان افغانی در سال 2006 اقامت یکساله گرفت. اما این اقامت تمدید نشد و او دوباره درخواست داد که متاسفانه بازهم دوجواب ردّ پیهم گرفت. هادی کار قانونی داشت و در حین کار بازداشت شده است. نامبرده دیشب را در بازداشتگاه( نظارتخانه ) پولیس کارلستاد بسر برده و امروز همراه یک پناهجوی دیگر افغان به بازداشتگاه ( نظارتخانه ) اداره مهاجرت کُلرید یوتبوری انتقال یافته. طبق تماس تلفونی که من با ایشان داشتم، یک پناهجوی افغان از قبل در بازداشتگاه  ( نظارتخانه )بوده و با انتقال این دو، اکنون 3 نفر پناهجو در بازداشت بسر می برند. اینطوری که معلوم است پولیس سویدن طرح گسترده بازداشت پناهجویان بدون مدرک اقامت را روی دست دارند، پناهجویانی که جواب ردّ گرفته اند باید خیلی محتاط باشند
شماره تماس با پناهجویان در بازداشت: 0767107496

همچنان نامهء مشابه از جناب رحمان دوست عزیز دگری مانیز مواصلت شده است

و بهمین شکل نامه و پیامهای تیلفونی از دستگیری پناهجویان در نظارتخانه های اداره مهاجرت در فلن و یولی به انجمن افغانها رسیده است 

دستگیری ها و دیپورت پناهجویان باید متوقف شودLämna ett svar