در سویدن اکثریت مهاجران خود را مصئون احساس میکنند

در سویدن اکثریت مهاجران خود را مصون احساس میکنند
یک تحقیق که توسط (انستیتوت تحقیقات در مورد آینده) صورت گرفته است در کنار دیگر موضوعات نشان میدهد آن عده مهاجران که دارای تحصیلات پایین میباشند در مقایسه به مهاجرانی که تحصیلات بالا دارند، در سویدن خود را بیشتر راحت احساس میکنند. همچنان تعداد زیادی از افرادی که از آنها پرسش به عمل آمده است اظهار داشته اند که در سویدن خود را مصئون احساس میکنند.

خانم Bi Puranen (بی پورانن) که رهبری این پروژه را بر عهده دارد میگوید ”شخص (مهاجر) درسویدن خودش را مصئون احساس نموده و با (جامعه) احساس نزدیکی میکند. آن تصویری را که ما در رسانه ها مشاهده میکنیم حکایت از موجودیت ”جوامع همسان” و خشونت ها میکند در حالی که آنچه را ما در اینجا مشاهده میکنیم چیزیست کاملاَ متفاوت”.

(انستیتوت تحقیقات در مورد آینده) در خزان سال 2018 از 6500 مهاجر غیراروپایی در سویدن سوالاتی را در مورد ارزش ها و مقررات اجتماعی طرح نمود. در این بررسی که به دستور دولت اجرا گردیده است، افراد از 54 کمون مختلف از چهار گوشۀ سویدن اشتراک نموده بودند.

گزارش مذکور نشان میدهد که بخش اعظم 6500 اشتراک کننده اظهار داشته اند که آنها در سویدن خود را مصئون احساس میکنند. 55 فیصد افراد اشتراک کننده در این تحقیق از محلات که در آن زندگی میکنند اظهار رضایت نموده و 59 فیصد شان گفته اند میخواهند در کمون که سکونت دارند همچنان باقی بمانند.

بر اساس تحلیل این گزارش اکثریت افراد اشتراک کننده در این مورد نظر مثبت داشته اند که زندگی آنها بعد از ورود به سویدن در مقاسیه به زندگی آنها در کشور های خود شان شاهد تغییرات مثبت بوده است. مثلاَ در بخش اقتصاد، مسکن، صحت و مراقبت های صحی و همچنان سهمگیری و فعالیت در انجمن ها.

این گزارش در کنار دیگر موضوعات به این نتیجه میرسد که در سویدن مهاجران دارای تحصیلات پایین در مقایسه با مهاجران دارای تحصیلات بالا، سالمندان در مقایسه با جوانان و مردان در مقایسه با زنان خود را بیشتر راحت احساس میکنند. یکی از دلایل آن میتواند این باشد که اشخاص دارای تحصیلات پایین و یا سالمند در چگونگی شرایط زندگی خود در سویدن در مقایسه به کشور های خود شان، بهبود قابل ملاحظۀ را احساس نموده اند.

در این بررسی همچنان سوالات دیگری نیز مطرح گردیده است به طور مثال در مورد ارزش ها (جامعۀ سویدن)، دیدگاه ها در مورد دین، دموکراسی، تساوی حقوق، ارتباطات و خانواده. تا جایی که موضوع به تساوی حقوق ارتباط میگیرد به باور تعداد زیادی از مهاجران، زنان در سویدن در موقعیت خیلی خوبی قرار دارند.

خانم Bi Puranen (بی پورانن) از (انستیتوت تحقیقات در مورد آینده) میگوید:
ـ شخص (مهاجر) در نظریاتش هر چه بیشتر لیبرال شده و بدین ترتیب به (ارزش های جامعه در سویدن) نزدیکتر میشود اما نه به آن سطح که سویدن در آن قرار دارد. این البته به زمان نیاز دارد. من فکر میکنم این میتواند یک تا دو نسل را در بر بگیرد تا شخص مهاجر بتواند به (ارزش های جامعه سویدن) برسد. اما شخص در حال حرکت است و این یک موضوع خیلی مهم است.

ترجمه از احمد ضیاء دانش 
منبع خبر 
https://sverigesradio.se/sida/artikel.aspx…Lämna ett svar