خبر های تازه

اول : دو خبر غم انگیز

رامین پناهجوی افغان را که خبر آن در سایت افغانها پخش شده بتاریخ 29 اکتوبر ذریعه یک پرواز چارتر به کابل دیپورت شد . او که اعتصاب غذایی 24 ساعته انجام داده بود نمیتوانست از جایش برخیزد اما بآنهم دیپورت شد

Ramin utvisades i chartrat flygplan!‏

 قبلا جنبش پناهجویی نامه به کمپنی هوایی ترکی فرستاده واز آنها خواسته شده که پناهجویانی را که به زور اخراج میکنند ، نباید انتقال

دهند

دیگر اینکه یک پناهجوی افغان را روز پنجشنبه اول نومبر پولیس دستگیر وبه نظارتخانه اداره مهاجرت واقع فلین انتقال داده و اکنون به چهار پناهجوی دگر افغان در آن نظارتخانه بسر میبرند

و خبر خوش اینکه یکی از پناهجویان افغان با اولادهایش از طرف محکمه مهاجرتی اقامت دایمی گرفت 

ووکیل این پناهجو آقای یورگن ابرشتین  است ودر شهر اوپسالا دفتر دارد و اسم این وکیل موفق  در لست وکلای پناهجویان افزوده خواهد شد

و خبر اخیر اینکه در نتیجه جلسه با آقای بشر دوست و تلاش های انجمن افغانها قرار است سفیر افغانستان در ناروی در اخیر ماه جاری با وزارت مهاجرین سویدن در مسئله اخراج پناهجویان افغان واسناد هویت افغانها ملاقات نماید .گرچه تاریخ دقیق آن هنوز معلوم نیست

 

 Lämna ett svar