خاطر نشان از یک سیاست پناهند گی انسانی در ناروی

فشار در سیاست پناهندگی به دستور کار دولت ناروی است، در حالیکه سال 2009 سال انتخابات میباشد، میتواند بحث سیاست پناهندگی بازهم یکی از جنجال بر انگیز ترین عنوان باشد

از 19 الی 24 جون: کنسرت، آموزشگاه، نمایشگاه، فلم، تیاتر، بحث های سیاسی، تظاهرات، هنر نمای و کاغذ پران بازی برنامه ریزی شده است !

این یاد بود سه سال بعد از اعتصاب عذایی پناهجویان افغانستان در مرکز شهر اسلو و دو سال بعد از راهپیمایی طولانی از شهر ترندهایم تا پایتخت ناروی اسلو است. مهمتر از همه دیگر پناهجویان در یک مبارزه قاطع انسانی تنها نیستند، بلکه نوبت  مردم ناروی است که بیشتر در این مبارزه انسانی سهیم باشند.

مکان: Kirkens Bymisjon, Storgata 36, Oslo Norway.
کسانیکه که از شهرهای دور شرکت میکنند، برای حدود 100 نفر بصورت مجانی بستر خواب و غذا مدنظر گرفته شده است.
برای ثبت نام میتوانید از ایمل ذیل استفاده کنید: asylmarkering@gmail.com

کمیته پناهجویان افغانستان در ناروی با حمایت سازمان های ذیل:

Afghan Refugee Committee, Antirasistisk Senter, AUF, Blitz, Changemaker, Det iranske flyktningråd i Norge, Etiopiske asylsøkeres forening i Norge, Grenseland, INLO, Internasjonale,Sosialister, Juss-Buss, Kirkelig nettverk for integrering av flyktninger og innvandrere, KIA, LLH, Mellomkirkelig råd, Nestekjærlighetskampanjen, Nettverk mot statlig rasisme, NOAS, Oslo Biskop, Røde Kors Ungdom, Rødt, RU, Skeiv verden, Skeiv Ungdom, SU, Støttenettverket for afghanske flyktninger, Unge Venstre og Vergeforeningen.

امین سناتورزادهLämna ett svar