حکومت سیاست پناهندگی خود را ملایم تر میسازد

Justitieminister Morgan Johansson (S). 

مورگان یوھانسون(Morgan Johansson) وزیر امور مھاجرت سویدن امروز( 6 اپریل 2016 ) ساعت سه بعد از چاشت در یک کنفرانس مطبوعاتی در بارۀ تغییراتی که قرار است
 در قانون مھاجرت وارد گردد، معلومات داد. در سیاست جدید دولت سویدن در امور مھاجرت از امکان گرفتن اجازۀ اقامت دایمی توسط پناھنده ھای صغیر و ھمچنان ایجاد سھولت در قسمت یکجا شدن خانواده ھا صحبت شده است. َ

این تغییرات شامل بخش ھای ذیل میگردد : اساسا اجازۀ اقامت موقت در برخی موارد تا سیزده ماه مدار اعتبار خواھد بود.

بدین وسیله افراد میتوانند از مزایای سیستم خدمات رفاه عامھ در سویدن یا (Socialförsäkringsförmåner) مستفید شوند. افراد زیر بیست و پنج سال فقط در صورتی میتوانند اجازۀ دایمی اقامت را دریافت کنند که بتوانند از جمنازیوم(Gymnasium) یا مکتب به سویۀ لیسه یا (دبیرستان) سند فراغت بدست بیآورند. در گذشته شرط بدست آوردن اجازۀ دایمی برای افراد کمتر از بیست و پنج سال خود کفایی اقتصادی (Försörjningskrav) بود ولی اکنون داشتن مدرک یا سند فراغت از (Gymnasium) یا معادل آن برای گرفتن اجازۀ اقامت دایمی شرط قرار داده شده است. اجازۀ اقامت دایمی در موارد خاص برای کودکان و اعضای خانواده که میخواھند با اعضای خانوادۀ شان در سویدن بپیوندند نیز داده خواھد شد. به گفتۀ وزیر امور مھاجرت کودکانی کھ از مریضی ھای پایدار مصاب اند اجازۀ اقامت دایمی دریافت خواھند کرد. ھمچنان در موارد خاص نیز به پناھنده ھای اجازۀ اقامت داده خواھد شد. شرایط خاص از سیستم پناھنده پذیری براساس سھمیۀ سازمان ملل متحد یا (Kvotflyktingsystemet) در آینده برای یکجا شدن خانواده ھا استفاده صورت خواھد گرفت. وزیر امور مھاجرت در این مورد گفت ” در اکثر حالات نخست مرد یا شوھر وارد اروپا میشود در حالی که خانم و فرزندانش در کشور خود شان باقی می مانند. ما در موارد خاص میتوانیم از (Kvottflyktingsystemet) یا سھمیۀ سازمان ملل متحد برای یکجا ساختن زنان و کودکان با پدران شان استفاده کنیم”. در اخیرمورگان یوھانسون (Morgan Johansson) وزیر مھاجرت گفت ”ما نمی خواھیم سرحدات ما را ببندیم. حالا روزانه بیشتر از صد نفر پناھنده وارد سویدن میشوند. ما دراین بخش بیشتر از ھر کشور دیگر کار میکنیم. در واقع ما با بزرگترین مساعدت بشری بعد از جنگ دوم جھانی را انجام میدھیم و من فکر میکنم کھ این موضوع برای ما مایۀ افتخار بزرگ است”. لازم به یادآوریست که این پیشنھاد حکومت نخست به پارلمان فرستاده خواھد شد و در صورت موافقۀ نماینده ھای مردم در پارلمان این پیشنھادات از تاریخ بیستم جولای سال روان شکل اجرایی را خواھد گرفت. در آن صورت این قانون برای مدت سه سال اعتبار خواھد داشت.
منبع http://www.aftonbladet.se/nyheter/article22578000.ab
ترجمه از ضیادانش

جزییات مقررات جدید پناهندگی
پناهجویانی که به عنوان پناهنده شناخته می شوند و اجازه اقامت موقت دریافت می‌کنند، حق پیوند خانوادگی با همسر، همزی و فرزندان زیر ١۸ سال خود را خواهندداشت. این نمونه ای از تغییرات پیشنهادی دولت برای سیاست پناهنده پذیری ست
پیشنهاد برای انجام تغییراتی در مقررات پناهنده‌پذیری که روزگذشته، چهارشنبه( مورخ 6 اپریل 2016 ) توسط وزیرامورمهاجرت، مورگان یوهانسوُن معرفی شد، موارد مختلفی را دربرمی‌گیرد. او هنگام معرفی این پیشنهادها گفت که اگر در۶ ماه آینده ١۴٠ هزار پناهجوی جدید به سویدن بیاید، به تخمین اداره مهاجرت تا تابستان، محلی خالی برای سکونت آنها وجود نخواهد داشت. باتوجه به چنین وضعیتی، او گفت که قوانین پناهنده‌پذیری سویدن برای سه سال آینده در پایین‌ترین حد تعیین شده از سوی اتحادیه اروپا درنظر گرفته شده چون که کشور، امکان پذیرش پناهجویانی درسطح سال گذشته را ندارد. پیشنهادهای جدید شامل کودکان پناهجوی تنها و خانواده‌های طفل داری که پیش از ٢۴ نومبر سال ٢٠١۵ تقاضای پناهندگی کرده اند، نمی شود. بزرگ‌‌سالانی که طفل ندارند و پیش از ٢۴ نومبر ٢٠١۵ تقاضای پناهندگی کرده اند، مانند تمام پناهجویان دیگر، حق استفاده از پیوندخانوادگی را دارند. افراد زیر ٢۵ سال درصورت به پایان رساندن دوره جمنازیوم ( Gymnasium) یا مشابه آن و توانایی تامین زندگی خود، اجازه اقامت دائم دریافت می‌کنند. دلیل ارائه‌ی این پیشنهاد، تشویق جوانان و نوجوانان به تحصیل به جای یافتن کاربرای گرفتن اجازه اقامت است. کودکان پناهجو می‌توانند در برخی موارد مانند داشتن بیماری ثابت و ماندگار، اجازه اقامت دائم دریافت کنند. پناهجویانی که با پیوند خانوادگی به سویدن می‌آیند نیز در مواردی خواهندتوانست به عنوان نیازمند مخافظت از حق بررسی پرونده( دوسیه ) خود و دریافت اجازه اقامت دائم برخوردارشوند. موارد دیگر در پیشنهاد دولت چنین است: به پناهجویانی که تشخیص داده می‌شود دارای شرایط پناهندگی هستند، اجازه اقامت سه ساله داده می‌شود. پناهجویانی که نیازمند محافظت تشخیص داده می‌شوند، اجازه اقامت ١٣ ماهه دریافت می‌کنند. اجازه اقامت پس از به پایان رسیدن مدت اعتبارآن، اگر دلایل پناهجویی هنوز وجودداشته باشد، تمدید خواهدشد. درصورتی که پناهجویان پس از پایان مدت اعتبار اجازه اقامت خود، شغلی به دست ‌آورده و امکان تامین زندگی خود را داشته باشند، به آنها اجازه اقامت دائم داده خواهدشد. پناهجویان سهمیه‌ای سازمان ملل، اجازه اقامت دائم دریافت می‌کنند. مقررات پیوند خانوادگی محدودتر می شود. اگر وضعیت پناهجویانی که پس از ٢۴ نوامبر ٢٠١۵ درخواست پناهندگی کرده اند، نیازمند محافظت شناخته شوند، حق استفاده از پیوند خانوادگی را نخواهندداشت. اما اگر این تصمیم درتضاد با قوانین سویدن دراین زمینه باشد، اجازه اقامت دائم داده خواهدشد.
پناهجویانی که به عنوان پناهنده شناخته می شوند و اجازه اقامت موقت دریافت می‌کنند، حق پیوند خانوادگی با همسر، همزی و فرزندان زیر ١۸ سال خود را خواهندداشت. درمورد همزی، هم دو جنس مخالف و هم هم‌جنس را دربرمی‌گیرد. کودکان تنها نیزازحق پیوستن پدر و مادر خود برخوردارند. در پیشنهادجدید، مقررات تامین هزینه زندگی برای پیوندخانوادگی سخت‌تر شده و پناهنده باید بتواند علاوه بر خود، هزینه زندگی اعضای خانواده را نیز تامین کند. اگر اعضای خانواده یک پناهجو یا نیازمند محافظت درطول سه ماه اولی که او اجازه اقامت دریافت کرده، تقاضای پناهندگی کنند، مشمول مقررات تامین هزینه زندگی نمی‌شوند. استثنایی نیز که درحال حاضر دراین مورد برای شهروندان سویدن ، شهروندان کشورهای همکاری اقتصادی اروپا (EES) و سویس و نیز برای پناهندگانی که بیش از ۴ سال در سویدن زندگی کرده‌باشند وجوددارد، برداشته خواهدشد.
این تغییرات درصورت تصویب در پارلمان از 20 جولای 2016 به اجرا درخواهدآمد و برای تنها سه سال اعتبار خواهدداشت.
منبع : سایت رادیوی سویدن پژواک

اما اكنون مخالفت احزاب غير حكومتي با پيشنهادات جديد حكومت بخصوص در قسمت اينكه يك بخش اقامت سهميه يي به اقامت پذيرش به اساس پيوند خانوادگي خواهد رفت ، صورت ميگيرد . احزاب اپوزيسيون اليانس ميگويند كه اين در تضاد با توافقنامه ميان حكومت و اليانس در مورد سياست مهاجرتي بود
نظر به توافق میان حکومت و اپوزیسیون ( الیانس ) پناهجويان سهميه يي بايد از 1900به 5000نفر در سال افزايش مي يافت ، در حاليكه اكنون نظر به پيشنهاد حكومت اين تعداد كم شده و يك بخش ان براي اقامت به اساس پيوند خانوادگي تخصيص خواهد يافت كه مورد قبول اكثريت احزاب پارلماني نيست . به باور برخي احزاب ، پناهجويان در اردوگاه ها مستحق ترين كتگوري پناهجويان بوده و نبايد اين سهميه كاهش و به بخش دگر منتقل شود . به گمان برخي ها اين عمل تشويق قاچاقبران نيز محسوب خواهد شد.

به نظر نمیرسد که این طرح پیشنهادی حکومت در حالت کنونی آن در پالرمان سویدن به تصویب برسد.در زمینه در سایت رادیوی سویدن بیشتر بخوانید
http://t.sr.se/1WdWIa2

ولی بعد از نشر انتقادات ، مورگان يوهانسون وزير مهاجرت و عدليه سويدن ميگويد كه انتقاد اپوزيسيون ناشي از يك سوء تفاهم ميباشد . منظور حكومت اينست كه سويدن انعده از پناهجويان سهميه را مي پذيرد كه خويشاوند در سويدن داشته باشند . يعني انعده كه نياز به محافظت داشته ولي خويشاوند در سويدن نيز داشته باشند به اساس سهميه مورد نظر اقامت دريافت مينمايند و ازينرو اپوزيسيون نبايد اين پيشنهاد را رد نمايد . نماينده حزب ليبرال ميگويد اين دگه چيزي دگري است ولي نماينده حزب مودراتها بازهم اين پيشنهاد را نيز مورد انتقاد قرار ميدهد كه پناهجويان سهميه يي نبايد به داشتن خويشاوند ها در سويدن وابسته باشد . بيشتر در لينك زير بخوانيد 
http://t.sr.se/1WgD0dO
کل پیام مطبوعاتی حکومت سویدن در لینک زیر به زبان سویدنی
Hela pressmeddelandet (Extern länk)
http://www.regeringen.se/pressmeddelanden/2016/04/forslag-om-att-tillfalligt-begransa-mojligheten-att-fa-uppehallstillstand-i-sverige/
غرض اطلاعات بیشتر به پیشنهاد به شورای قانون مراجعه کنید
Hämta lagrådsremissen (Extern länk)
http://www.afghanha.se/attachments/article/2881/utkast-till-lagradsremiss-om-begransningar-av-mojligheten-att-fa-uppehallstillstand-i-sverige.pdf

 

 Lämna ett svar