حکم اخراج باوجود تغییر مذهب

قوانین دین اسلام، باخروج ازاین دین و گرویدن به دینی دیگر، به شدت برخوردمی کند. به این دلیل افرادی که در ایران تغییر مذهب می دهند در کشوری دیگر و ازجمله سوئد، درخواست پناهندگی می کنند


 

قوانین دین اسلام، باخروج ازاین دین و گرویدن به دینی دیگر، به شدت برخوردمی کند. به این دلیل افرادی که در ایران تغییر مذهب می دهند در کشوری دیگر و ازجمله سوئد، درخواست پناهندگی می کنند.
یکی از پناهجویان ایرانی که به دلیل تغییر مذهب ازسوئد درخواست پناهندگی کرده، حسین بی همتاست که از سال ۲۰۰۱ درسوئد زندگی می کند. او می گوید که پیش ازمسیحی شدن و خروج از ایران، فرد معتقدی بود، اما چون دین اسلام نمی توانست پاسخی به پرسش های متعدد او بدهد به دین مسیحی گروید. دلیل این امر را خود او باور و اعتقاد به مسیح و پاسخ گرفتن به پرسش هایش ازاوعنوان می کند.
 نسخه ی بلندتر گزارش

در سوئد، با درخواست پناهندگی حسین بی همتا موافقت نشد و او به زندگی مخفی روی آورد. پس از ۴ سال، پرونده اش مجددا به جریان افتاد، اما این بار نیز نتوانست نظرموافق اداره ی مهاجرت و همچنین دادگاه امورمهاجرت را به دست آورد و باردیگر پاسخ منفی دریافت کرد. 

 حسین بی همتا می گوید که هنگام ورود به سوئد و درکمپ پناهندگی، به دلایل اعتقادی روی بازوی خود صلیبی را خالکوبی کرد که آن را هنگام رسیدگی به پرونده اش، مطرح نکرده بود.
او همچنین می گوید که برای احترام گذاشتن به قوانین سوئد و تصمیم اداره مهاجرت، پذیرفته است که به ایران بازگردد، اما پیش از آن با رسانه ها و ازجمله نشریه ی ( وردين ايداگ )گفتگویی انجام داده، که دلیل آن را خود او در گفتگویی با ما توضیح داده است. درهمین رابطه حسین بی همتا سپس به سفارت جمهوری اسلامی دراستکهلم مراجعه می کند تا مدارک لازم برای بازگشت را تهیه کند. در آنجا برخورد دوگانه ای با او می شود و به ویژه وقتی ازطریق پاسخ اداره مهاجرت متوجه می شوند که دلیل درخواستش تغییرمذهب بوده، او را به برخورد شدیددر ایران تهدیدمی کنند.
 نسخه ی بلندتر گفتگو با حسین بی همتا

براساس گزارش های مختلفی که تاکنون منتشرشده، بازگشت به ایران برای افرادی که تغییرمذهب داده اند با خطرهای زیادی همراه است. دراین مورد از افشین دهقان، کشیش ایرانی کلیسای سوئد که از شرایط مسیحیان در ایران آگاهی دارد پرسیده ایم.
 نسخه ی بلندتر گفتگو با افشین دهقان

اما چرا باوجود چنین شرایطی، درخواست پناهندگی افرادی که از اسلام به دینی دیگرمی گروند، با پاسخ منفی روبرومی شود؟ 
يو اکيک هوگوسن کارشناس امورحقوقی دراداره کل امورمهاجرت در گفتگویی با ما می گوید که در بررسی وضعیت چنین پناهجویانی، انطباق شرایط آنها با مقررات پناهنده پذیری سوئد و همچنین خطراتی که بازگرداندن آنها می تواند درپی داشته باشد، مورد رسیدگی قرارمی گیرد. او براین امر تاکیدمی کند که اداره ی مهاجرت از دشواری هایی که می تواند تغییرمذهب به مسیحیت برای ایرانیان ایجادکند آگاه است، اما تنها تغییر مذهب نمی تواند دلیلی کافی برای دریافت اجازه ی اقامت باشد. او می گوید که دربررسی پرونده ی چنین پناهجویانی به این امررسیدگی می شود که شرایط پناهجو و تغییرمذهب او تاچه اندازه خصوصی و درحریم زندگی خوداو بوده و یا این که بردی اجتماعی داشته و مقامات دولتی نیزازوجود آن آگاه شده اند و به ویژه این که تاچه حد می تواند خطرهایی را برای او ایجادکند. او همچنین می گوید که دربررسی وضعیت این پناهجویان، مهم است که دانسته شود این پناهجویان درسوئد نیز چگونه زندگی کرده اند و تغییرمذهب خود را امری خصوصی دانسته یا این که دیگران را نیز از آن مطلع کرده اند.  
 گفتگو با یوآکیم هوگوسون، کارشناس امورحقوقی در اداره مهاجرت

منبع : سايت پژواکLämna ett svar