حمایت از پناهجويان افغان درکشور شاهی هالند

 اخیراً هیأت رهبری کانون فرهنگی وهم پیوندی افغانها در اتریش و انجمن همبسته گی با مهاجران افغان دراروپا جلسه مشترک خویش  را دایر و پیرامون  دفاع از حقوق مهاجرین افغان در کشور هالند بحث نمودند

در این جلسه محترم غوث الدین ”میر” یک گزارش کوتاه روی دشواری های اخیردر کانون فرهنگ به حاضرین ارايه نموده وازایجاد کانون فرهنگی تازه باهیأت رئیسه کاملا جدید به شاملان نشست معلومات داد، سپس روی مشکلات پناهجويان افغان در کشور هالند وسایر کشور های اروپايی صحبت مختصر نمود.
همچنان محترمه بلقیس ”روف” از کارهای انجام يافته دراین رابطه گزارش ارايه نموده ودر تداوم تلاشهایش برای مهاجرین افغان ابراز آماده گی نمود، متعاقبا محترم کوکچه سابق استاد پوهنتون کابل، محترم عبدالله افضلی،  محترم مرادی ،محترم نجیب، محترم داکتر رفیع ،محترم مدیر احمدشاه، محترم جنرال حبیب الله حبیبی، محترم قسیم، محترم فرید  شیرزی، محترم نصیراحمد نیازمند، محترمه مینا. غ . میر، محترمه  آرزو شیرزی،  محترمه سونا نیازمند، محترم انجینر داود، محترمه نسرین فروغ، محترم حسیب الله ومحترمه گیتی هریک پیرامون مشکلات مهاجرین بحث نموده مصوبه آتی را به تصویب رسانیدند.

ما اعضا وهیأت رهبری کانون فرهنگی وهم پیوندی افغان دراتریش وانجمن  همبسته گی با مهاجران افغان دراروپا حمایت خویش را از پناهجويان افغان درکشور شاهی هالند ابراز میداریم وهمچنان از حکومت هالند تقاضا مينمايم تا نگذارند  دیموکراسی  اروپايی فدای بازی های سياسی وخصومت های افراد  واشخاص  مغرض گردد.
مااز مسئوؤلین محترم کشور هالند  میخواهیم آنها بکدام دلیل طلاق اجباری را در خانواده های  افغان مروج میسازند . آیا بکدام دلیل میتوانید شما پدرراازآغوش اطفالش جدا نموده وبه قربانگاه بفرستید. آیا این عمل شما  با دیموکراسی که اروپا به آن افتخار میکند در تضاد نیست، الحاق به خانواده اصل پذيرفته شده در کنوانسيون های سازمان ملل متحد ميباشد که کشور هالند خود در پرنسيب تاييد کننده آن ميباشد اما در عمل تحت تاثير عوامل سياسی نمی خواهند به اين اصل معترف وعمل نمايند.
ما خواسته های پناهجويان افغانستان در هالند را مبنی بر دريافت حق اقامت وپناهنده گی در اين کشور که بيشتر از دهسال را در انتظار تعيين سرنوشت شان بسر برده  واکثراً اعضای خانواده های شان پذيرفته شده اند برحق دانسته وحمایت خویش را از مطالبات قانونی وحقوقی آنها  اعلام مينمايم؛ در صورتی که ضرورت  باشد در تظاهرات مشترک سرتاسری اروپائی شرکت وآنرا سازماندهی خواهيم نمود.
 واز محترم غوث الدین ”میر” تقاضا مينمايم تا  فیصله نامهء جلسه امروز را از طریق سایت های انترنتی به نشر رسانیده وکاپی آنرا با محتوا وضميمه تفصيلی به سفارت هالند مقیم وین و نماينده گی های سازمان ملل متحد ،حقوق بشر وعفو بين الملل  ارسال بدارد، همچنان اگر ضرورت باشد برای حمایت هموطنان شریف ما در هالند  تظاهرات را در مقابل سفارت هالند در وین نیز راه اندازی نمایم و محترم ”میر” در جلسه بعدی گزارش اجرآات خود را درزمینه  ابراز دارند.
همچنان از محترم لطیف کریمی  استالفی معاون  کانون در امور فرهنگی واجتماعی وآقای ماستر شئون لایتنر سکرتر اول خواهشمنديم در تکثیر وبرگردان این فیصله نامه به مراجع مربوطه اقدام نمایند.Lämna ett svar