جلسه معلوماتی دیجیتال پیرامون اقامت براساس پیوندویاالحاق مجدد خانوادگی در سویدن

جلسه معلوماتی دیجیتال پیرامون اقامت براساس پیوندویاالحاق مجدد خانوادگی در سویدن

به سلسله جلسات معلوماتی پیرامون مسایل پناهندگی ، اینک انجمن افغانها در سویدن به

 روز دوشنبه مورخ 12 اپریل 2021 ساعت 19.00 جلسه معلوماتی دیجیتالی را با هیلدا ائوگوستین (Helda Augustin) حقوقدان در شرکت خدمات  حقوقی و مشاورتی شما (Din Juristrbyrå) پیرامون اقامت براساس پیوند خانوادگی ویا الحاق مجدد خانواده از طریق زووم ( Zoom) گرفته که سپس توسط فیسبوک افغانهای سویدن  پخش شد.

حقوقدان هیلدا ائوگوستین (Helda Augustin) پیرامون شروط در رابطه با پیوند خانوادگی و یکجا شدن مجدد خانواده ها صحبت  نمودو به سوالات مختلف ‍اسخ داد.

Kontakt:

08-391175

info@dinjuristbyra.se

Måsholmstorget 3,

127 48 Skärholmen

Öppettider : 8:30 -17:30

Områden

-Asylrätt

-Ombud utlänningsrätt

-Socialrätt

-Affärsjuridik

-Tvistlösning

-Familj- och umgängesrätt

-Arvsrätt

-Fastighetsrätt

-Skadeståndsrätt

www.dinjuristbyra.se

info@dinjuristbyra.se

https://www.dinjuristbyra.se/Lämna ett svar