جلسه معلوماتی در مورد سیستم تقاعدی در سویدن

نشست معلوماتی در مورد سیستم تقاعدی در سویدن مورخ 8 مارچ 2024 ساعت 18.20 به اشتراک آقای کونستانتینوس کیسلر ( دینو)      [  Konstantinos Kesler ]حقوقدان و خانم لیلا صالحی مدیر اداری در دفترحقوقی مشورتی به گردانندگی نسیم سحر مسوول سایت و فیسبوک افغانهای سویدنLämna ett svar