ثبت مشخصات افراد درسویدن

ثبت مشخصات افراد به ویژه به شکل گروهی و قومی درسویدن موضوع تازه ای نیست. پروفیسورمسعودکمالی، استاد جامعه شناسیدردانشگاه( پوهنتون )( Mitt)  درگفتگویی با رادیو پژواک، به سابقه‌ی ثبت مشخصات رومی‌ها در قرن شانزدهم اشاره می‌کند

مصاحبه پروفیسور مسعود کمال را بشنویید ، بسیار جالب استLämna ett svar