توضیحات پیرامون قانون موقت جدید توسط جناب نیما رستمی

قرار است به روز شنبه مورخ 20 جولای توضیحات پیرامون قانون موقت جدید توسط جناب نیما رستمی حقوقدان و وکیل فارسی زبان داده شود و این توضیحات از طریق فیسبوک افغانهای سویدن بطور زنده پخش گردد. زمان پخش برنامه ساعت 13.00 روز شنبه مورخ 20 جولای 2019 

در این برنامه آقایون نسیم سحر رئیس انجمن افغانها و ذکی خلیل مسوول امور مهاجرین انجمن افغانها نیز حضور خواهند داشت و به سوالات شنوندگان پاسخ داده خواهد شد . از تمام عزیزان خواهشمندیم که سوالات شانرا پیش از پیش مطرح نموده تا با اطمینان به آنها پاسخ داده شود.

گفتنی است که پارلمان سویدن بتاریخ 18 جون 2019  پیشنهاد حکومت  پیرامون تمدید قانون موقت پناهندگی را بعد از بحث مورد تصویب قرار داد . برطبق این فیصله پارلمان قانون موقت پناهندگی الی 19 جولای 2021 اعتبار خواهد داشت . گفتنی است که این قانون موقت در تابستان سال 2016 نافذ گردید. برعلاوه تمدید قانون موقت ،خانواده های پناهنجویان نه تنها پناهنده ها ( flyktingar )بلکه  پناهجویان  دارنده اقامت ” الترناتیف نیاز به حفاظت ” (alternativt skyddsbehövande ) نیز حق یکجا شدن در سویدن را خواهند داشت ( یعنی خانواده هایشان حق اقامت دریافت خواهند نمود ) . این قانون از تاریخ 20 جولای 2019 نافذ و الی 19 جولای 2021 اعتبار خواهد داشت. براساس این قانون موقت قانون  ، اقامت براساس تحصیل در سطح جمنازیوم از 20 جولای 2021 نافذ و بتاریخ 19 جولای 2025 فسخ خواهد شد.Lämna ett svar