تغییر ماموریت نیروهای نظامی سویدن در افغانستان

بااین که سویدن، چندی پیش اعلام کرد که تا سال ۲۰۱۴ بیشتر نیروهای نظامی خود را ازافغانستان خارج خواهدکرد، اما گفته می شود که وضعیت نیروهای آمریکا و کشورهای دیگر و خروج آنها ازافغانستان می تواند بر تصمیم سویدن تاثیربگذارد. آمریکا اعلام کرده است که تا پایان سال ۲۰۱۴، تمام نیروهای خود را از افغانستان خارج خواهدکرد. شمار سربازان و نیروهای نظامی این کشوردر افغانستان، درحال حاضر حدود ۷۰ هزار یا دوسوم تمام نیروهای خارجی زیرفرمان سازمان ناتو درآن کشوراست که درمجموع به حدود یک صد هزار نفرمی رسد

تصمیم آمریکا به نظر( Henrik Landerholm)  فرمانده نیروهای نظامی سویدن در افغانستان، درگفتگویی با اندرش یونگ بری از رادیوی بین المللی سویدن، نوعی ناامنی ایجادکرده است. او می گوید که آمریکایی ها استخوان بندی و ستون فقرات ارتش ملی آینده ی افغانستان هستند. به گفته ی او اگر آمریکا، سطح حضور خود را درافغانستان کاهش دهد، بر خواست کشورهای دیگر به کمک رسانی یه افغانستان نیز تاثیرخواهدگذاشت
قراراست از سال ۲۰۱۴ نیروهای افغان به تمامی مسئولیت امنیت را درکشوربه عهده بگیرند و تنها بخش کوچکی از نیروهای سازمان ناتو برای کمک به آنها، درآن کشور باقی خواهندماند 
از نیروهای سوئدی که زیرپوشش ( ISAF)، نیروهای حافظ امنیت سازمان ملل، درشمال افغانستان مستقرهستند، تاکنون یک بار در نوامبرسال گذشته ۱۰۰ نفرکاسته شد و شمار آنها به ۴۰۰ نفررسید. درماه مه نیز قراراست ۱۰۰ نفر دیگر از آنها از افغانستان خارج شوند. همزمان، این نیروها که ترکیبی از سربازان سویدنی و فنلاندی هستند با سربازانی از نروژ و لتونی تقویت خواهدشد. تاکنون نیروهای سویدنی از چهارمنطقه خارج شده اند، اما به گفته ی( Henrik Landerholm) به کمک های غیرنظامی خود و سازمان دهی پلیس دراین مناطق ادامه می دهند. او می گوید که نیروهای سوئدی از دومنطقه ی دیگرنیز درفصل بهارخارج خواهندشد و امکانات نظامی خود را در دومنطقه ی شرقی متمرکز خواهند کرد. او همچنین می گوید که این نیروها شیوه ی کارخود را نیز تغییرخواهندداد واز کمک های صرفا نظامی که تاپاییز ۲۰۱۱ مهم ترین وظیفه ی آنها بود، به کمک های مشورتی و آمادگی نیروهای افغان برای قبول مسئولیت خواهندپرداخت
قراراست نیروهای نظامی سویدن درتابستان ۲۰۱۴ افغانستان را ترک کنند، اما اجرای این برنامه به شرایط آن زمان و همچنین برنامه های کشورهای دیگر بستگی خواهدداشت. بااین حال فرمانده نیروهای سویدنی در افغانستان ( Henrik Landerholm)  می گوید که باکاهش این نیروها، کمک های مساعدتی سوئد به افغانستان افزایش خواهدیافت. اومی گوید که میزان این مساعدت درسال ۲۰۱۴ مبلغ ۶۲۰ میلیون کرون خواهدبود، اما از ۲۰۱۵ تا ۲۰۲۴ به حدودسالی ۸۰۰ تا ۸۵۰ میلیون کرون افزایش خواهدیافت. او می گوید که اگراتفاق خاصی روی ندهد، افغانستان به بزرگ ترین کمک گیرنده از سویدن در سال های آینده تبدیل خواهدشد
نخستین نیروی نظامی سویدن با ۴۵ سرباز درسال ۲۰۰۲ به افغانستان اعزام شد و ازسال ۲۰۰۶ که سوئد مسئولیت حفظ امنیت در چهارمنطقه ی کشور با مرکزیت مزارشریف را به عهده گرفت، بر شمارنیروهای این کشور افزوده شد
 ( Henrik Landerholm)درپاسخ به پرسش اندرش یونگ بری درمورد امکان مشارکت نظامی سویدن درسطح بین المللی، می گوید که آینده را نمی توان پیش بینی کرد، اما دردنیا نوعی خستگی نسبت به این گونه اقدامات به ویژه پس ازحمله به عراق و افغانستان به وجودآمده که می تواند تاثیری کلی بر رویدادهای جهانی درسال های آینده بگذارد

محمد عقیلی

منبع : سایت پژواکLämna ett svar