تعقیب پناهجویان نقض کنوانسیون اروپایی

اخیراٌ پولیس استاکهولم به دستور حکومت دست راستی عملیات گسترده را بخاطر تعقیب پناهجویان بدون اسناد ( بدون اجازه اقامت ) درسویدن وبویژه در ایستگاه های متروی استاکهولم آغاز نموده است 

این عملیات در حقیقت یکنوع رقابت حزب برسراقتدار مودراتها با حزب بیگانه ستیز دموکراتهای سویدن که نظر به نظر سنجی های اخیر به سومین حزب پارلمانی ( این حزب در انتخابات سال 2010از مرز چهاردرصد رأی عبورنمود و به پارلمان سویدن راه یافت) مبدل شده ، میباشد. گرچه تمام احزاب دموکراتیک سویدن بعد ازنتایج انتخابات توافق نمودند که آنها اجازه نخواهند داد که این حزب بیگانه ستیزکه تازه وارد پارلمان شده در سیاست های سویدن تاثیر گذار گردد ، اما چند هفته قبل توبیاس بیلستروم وزیر مهاجرت سویدن کاهش ” جریان ” و”حجم ” پناهجویان را از شعار ها وسیاست حزب بیگانه ستیزوام میگیرد واز آن سخن میراند

 احزاب ائتلافی ( بورژوازی ) بخاطر حفظ قدرت با اتخاذ سیاست سختگیرانه مهاجرتی  تلاش میورزند که در انتخابات آینده سال 2014 آرای هواخواهان حزب بیگانه ستیز را بخود اختصاص دهند. این ائتلاف که با شعار افزایش فرصت های بیشتر اشتغال در سال 2006 بقدرت رسید و مسایل اختصاصی سوسیال دموکراتها را از آن خود ساخت . اکنون این ائتلاف  تلاش میورزد که تحقق مسایل اساسی حزب بیگانه ستیز یعنی اخراج هر چه بیشترو هر چه زودتر پناهجویان و سختگیر ساختن هر چه بیشتر مقررات پناهندگی را رویدست گیرد و مبتکر اجرای  سیاست  پناهندگی سختگیرانه سویدن شود. برای تحقق این سیاست پروژه زیر نام ( REVA) ایجاد شده وهدف اساسی آن اولویت اخراج پناهجویان بدون اسناد و پولیس هم بنوبه خود اولویت اخراج اجباری و ظالمانه پناهجویان افغان را که بدون درد سر ، ارزان ، ساده وبا هزینه اندک و بدون کدام خرچ خاص عملی میگردد ، قرار داده است . زیرا کشور های عراق و ایران با اخراج اجباری اتباع این کشور  ها از سویدن مخالفت میورزند وبا سویدن همکاری نمیکنند. نظر به آخرین ارقام منتشره رادیوی سویدن 7000 دوسیه اخراجی نزد پولیس موجود است که 60 فیصد آن نظر به نبودن اسناد هویت ، اسناد سفر و عدم همکاری خود پناهجو با برگشت داوطلبانه به کشور های شان قابل دیپورت نیستند ویا دیپورت شان مشکل میباشد. ازینرو پلان دیپورتهای پولیس به حساب دیپورت های جبری وظالمانه  پناهجویان افغان پوره میگردد.

عملیات اخیر پولیس در پروژه تعقیب و اخراج سریعتر پناهجویان بدون اقامت با عکس العمل های شدید فعالین حقوق بشر و مهاجرین و سیاستمداران مواجه  شد.  نه تنها اپوزیسیون بلکه سازمان جوانان وابسته به حزب برسراقتدار مودراتها از عملیات پولیس انتقاد کرده است  اکنون کارشناس حقوق بشر کنترول پولیس را در ایستگاه های مترو نقض حقوق بین الدول و منجمله آنرا در مغایرت با کنوانسیون اروپایی در مورد حقوق بشر میخواند

هنریک بریکویست مشاور حقوقی دفتر تحریرات حکومت و سابق رئیس کمیته کاری وزارت امور خارجه در امور حقوق بشر، مقالهء تحت عنوان  ” کنترولها نقض حقوق بین الملل ” در روزنامه ” سوینسکاداگبلادت ” مورخ 26 فبروری 2013 به نشر می سپارد.او مینویسد که  قواعد ومقررات درحقوق بین الدول صریح وروشن اند ؛ بعنوان یک مقرره هر دولتی برای متوقف ساختن یک فرد باید دلایل قوی مظنون به ارتکاب یک جرم را داشته باشد . در غیر آن باید از تخطی مصئونیت حق فرد بخاطر زندگی شخصی ، آن حق که  منجمله درماده هشتم  کنوانسیون اروپایی نیز تسجیل شده ، پرهیز نماید. از جمله منع کنترول روتین اسناد هویت در محلات عامه میباشد

او مینویسد که اگر پولیس دلایل قوی مظنون بودن فرد مشخص به ارتکاب جرم خاص را داشته باشد میتواند این کنترول را در محل خاص ووقت مشخص انجام دهد، اما این کنترول را نمیتوان در محل عامه انجام داد

تعقیب پناهجویان بدون اسناد درمحلات عمومی نقض کنوانسیون اروپایی است

هنریک بریکویست مشاور حقوقی دفتر تحریرات حکومت به مورد مشابهی در سال 2010  محکمه اروپایی اشاره میکند که پولیس بریتانیا دو نفر بنام های گیلان و کوینتون را در هنگام رفتن در یک تظاهرات قانونی  بسوی نمایشگاه اسلحه  با استفاده از قانون ضد تروریزم  متوقف و توقیف نمود. اما محکمه اروپایی به نفع توقیف کنندگان رای داد و رفتار پولیس را که بدون داشتن دلایل قوی برای مظنون بودن این افراد به ارتکاب جرم ،  آنها را متوقف ساخته و اسناد هویت شانرا کنترول نموده بود  محکوم کرد

او مینویسد که  چنانچه شکایاتی در زمینه کنترول پولیس در ایستگاه های متروی استاکهولم به محکمه اروپایی برسد ، سویدن در محکمه محکوم خواهد شد. و نتیجه گیری این خواهد بود که پولیس نباید به دنبال پناهجویان بدون اسناد در کوچه ، میدان و یا ایستگاه های مترو بگردد

علیرغم اعتراضات شدید علیه تعقیب پناهجویان بدون اقامت ،  بیاترس  اسک وزیرعدلیه سویدن ” از روش پولیس در کنترل کارت شناسایی افراد در ایستگاه‌های مترو، برای یافتن پناهجویان فاقد مدرک، دفاع کرد

پس منظر سیاست حکومت چنین خواهد بود که به تمام افراد خارجی تبار با چشمان و مو های سیاه و پوست تاریک  به دیدهء مجرمین احتمالی نگاه صورت خواهد گرفت

روزنامه ” افتون بلادت” چاپ سویدن در سرمقاله مورخ 28 فبروری 2013 خود تحت عنوان ” تعقیب افراد بیگناه به دولت پولیسی می انجامد ” مینویسد که  تاریخ اروپا مشحون از درسهایی است ازرخداد هایی زمانی که به ارزشهای انسانی  احترام گذاشته نشده است. وشروع آن  از تخطی برخی حقوق شهروندان آغازشده  اما فرجامش ناکامی بوده است. سیاست دولت بخاطرتشدید تعقیب و کنترول در استقامت یک سمت درحرکت میباشد درصورتیکه در زمانش متوقف نگردد

 در پایان سرمقاله روزنامه افتون بلادت آمده است که ” تعقیب پناهجویان بدون اقامت باید عاجل متوقف شود. ما نباید منتظر بمانیم که سویدن در محکمه اروپایی بخاطر نقض حقوق بشر محکوم گردد ، این محکومیت سزاوار سویدن نیست.”( اندرش لیندبری، روزنامه افتون بلادت مورخ 28 فبروری 2013 )

 

نسیم سحر

استاکهولم ، نهم مارچ 2013

 

***

 

خشم فعالان و سیاستمداران بر علیه پولیس

ترجمه از نسیم سحر

منظور از پروژه جدید پولیس ( REVA) اخراج هر چه بیشتر پناهجویان بدون اقامت میباشد.

تعقیب پناهجویان بدون اقامت در ایستگاه های مترو، فعالین ( حقوق پناهجویان ) را وادا داشته تا از وحشت گیستاپو و راسیزم سخن گویند

 ـ فوجیان روزبه کارشناس اموردولتی میگوید که سیاست مهاجرتی سویدن و اروپا غیرانسانی است. این سیاست در مغایرت با کنوانسیون سازمان ملل متحد درمورد حقوق بشر و کودک قرار دارد

” ساعت 15.40 پولیس ملبس با یونیفورم به انتهای ایستگاه متروی اسکانستول میرود ” . چنین هوشدار در یک صفحه فیسبوکی برای پناهجویان بدون اسناد( اقامت ) داده میشود

علیرغم ممنوعیت کنترول انسانها بر اساس تیرگی پوست ، اکثر فعالان میگویند که پولیس به بهانه های مختلف ، مانند اینکه کسی ”خشکی  دهان ”( مواد مخدر در دهان ـ م) داشته این کنترول را انجام میدهد 

”سیاست پناهندگی غیر انسانی ”

ـ فوجیان روزبه کارشناس اموردولتی میگویدکه متوقف ساختن کسی براساس رنگ پوست نشانه تبعیض نژادی را دارد. اکثر فعالان ( حقوق پناهجویان ) که روزنامه افتون بلادت همراه شان صحبت کرده ، آنها از زندگی ترسناک پناهجویان بدون اسنادسخن گفته اند. آنها از اطفالی حرف زده که هنگام مشاهده  موتر پولیس ادرار شان رفته ویا یک بیمار مبتلا به مرض سرطان از ترس پولیس وقت ملاقات ومعاینه داکتر را از دست داده و افراد دگر فاصله راه طولانی را طی میکنند تا از طریق مترو جایی بروند 

 ـ فوجیان روزبه کارشناس اموردولتی میگوید که سیاست مهاجرتی سویدن و اروپا غیرانسانی است. این سیاست در مغایرت با کنوانسیون سازمان ملل متحد درمورد حقوق بشر و کودک قرار دارد

حق پناهندگی فاقد محتوی شده است

او (فوجیان روزبه ) از حمایت انیتا دورازیو برخورددار میباشد کسی که مدت 40 سال با مسایل پناهندگان کار نموده است

انیتا دورازیو میگوید که طی این سالها قوانین پناهندگی سختگیر تر وسختگیر تر میشوند. حق پناهندگی فاقد محتوی شده است. او پولیس را به نژادپرستی و ایجاد ترس گیستاپو( ترس که پولیس مخفی آلمان نازی ایجاد کرده بود) مینماید

پولیس استاکهولم به نوبه خود  تمام اتهامات نژادپرستی  را از سر خود دور میسازد 

پیترنیلسون رئیس پولیس سرحدی ولایت استاکهولم میگوید که برخی افراد کلمات توهین آمیز در مورد کار ما استعمال میکنند بدون اینکه  بدانند که آنها چی میگویند

 روزنامه افتون بلادت با یکی از پولیس ها که پناهجویان بدون اسناد  ویا بگفته خودش افراد غیر قانونی را تعقیب میکند ، صحبت نموده است. اما بنابر خطرآزار واذیت نام خود را برای روزنامه نمی گوید

ـ او میگوید که واضح است ما در ایستگاه های مترو این کنترول را انجام میدهیم زیرا درآنجا تعداد زیاد مردم موجود اند. تقریباٌ ما همیشه کسی را در آنجا گرفتار میکنیم

تعدادی اندک در ایستگاه های مترو گرفتار میشوند

اما او مانند آمرش پیتر نیلسون اتهامات نژادپرستی را از سر خود دور میکند

ـ اکثریت آنهائیکه در کشور ( سویدن ) غیرقانونی زندگی میکنند ، ما آنرا در سر کار شان براساس راپور(به اصطلاح شیطانی ـ م) گرفتار مینمائیم. نیلسون میگوید که این صرف یک بخشی از دستگیری های است که در ایستگاه های مترو انجام می پذیرد

او برخلاف آنچه  اکثر سیاستمداران و فعالان از تشدید تعقیب پناهجویان بدون اقامت سخن میرانند ، انکار میکند. به گفته وی ، این همه چیز از سوء تفاهم از پروژه جدید پولیس ( REVA) ـ مصونیت قانونی و موثریت کار عملی ساختن آن است که پولیس استاکهولم در پایان جنوری امسال آنرا آغاز نمود.

 

سریع اخراج میشوند

ـ یگانه هدف از آن کار اسناد ما موثر تر شود. ما آنچه انجام میدهیم،آنرا همیشه انجام میدادیم.پیتر نیلسون میگوید این وظیفه ماست 

  پروژه جدید پولیس (REVA) توسط اداره مهاجرت به دستور حکومت تهیه وتدارک شد . هدف از آن اخراج هر چه بیشتر و سریعتر ( پناهجویان بدون اسناد ) بمنظور پذیرش پناهندگان بیشتر است.

کریستینا لارشون از حزب چپ و سخنگوی سیاست پناهندگی آن حزب میگوید که پناهجویان بدون اسناد آسیب پذیر ترین بخشی از جامعه اند که بعوض تعقیب بائیست به آنها از طریق عفو عمومی اقامت داده شود.

ـ انسانهای که بعد ازدریافت  فیصله اخراجی بیشتر از چهار سال در سویدن زندگی کرده باشند ، بایست اجازه اقامت در سویدن دریافت کنند .  اطفال که بعد از درخواست پناهندگی ، مدت حد اقل چهار سال در سویدن زندگی کرده باشند ، نیز بایست اجازه اقامت دایمی اخذ نمایند.

حزب چپ با استفاده از موقع از حزب محیط زیست انتقاد کرده و آنها را به بازی دوگانه و دورویی در مسئله پناهندگی متهم مینماید. کریستینا لارشون از حزب چپ میگوید که سیاست کنونی نتیجه همکاری حزب محیط زیست با حکومت میباشد.

 

”بازی دوگانه ”

ماریا فیرم سخنگوی حزب محیط زیست در مسایل پناهندگی این اتهامات را رد میکند

او میگوید در نتیجه فعالیت آنها ( حزب محیط زیست ) پناهجویان بدون اسناد حق  خدمات صحی و تعلیمی و آموزشی را دریافت کردند. ما با حکومت در بخش کار پولیس همکاری نمیکنیم 

حزب محیط زیست در قسمت کار حکومت که پولیس باید  اخراج پناهجویان رادر اولویت قرار دهد ، برخورد انتقادی دارد. آنها ( حزب محیط زیست ) میخواهد که کنترول در ایستگاه های مترو متوقف شود. ماریا فیرم میگوید که او باور ندارد که  امنیستی ( عفو ) پناهجویان درآینده نزدیک عملی شود

ـ او میگوید که متأسفانه این غیرواقعبینانه است . در عوض ما میخواهیم که مفهوم ” شرایط ناراحت کننده استثنایی” ”synnerligen ömmande omständigheter)وسیع گردد.

و حکومت به بسیار درستی به عفو پناهجویان یک نی صریح میگوید

  ـ پیر کلاریوس سکرتر مطبوعاتی بیترس اسک وزیر عدلیه  میگوید که  در سویدن مهاجرت تنظیم شده وجود دارد . این بدین معنی است که افرادی که در سویدن زندگی و کار میکنند باید اجازه به انجام آنرا داشته باشند. کنترول باید یک بخش طبیعی از کار روزمره پولیس باشد

کینان هابول 

http://www.aftonbladet.se/nyheter/article16286546.ab

http://www.youtube.com/watch?v=1R9B9Xw1qgULämna ett svar