تظاهرات در دفاع از حق پناهندگی افغانها مقابل پارلمان سويدن

 روز جمعه 25 فبروری 2005 تظاهرات بزرگی در اعتراض به برخورد اداره مهاجرت سویدن با پناهجویان افغان و در دفاع از حق پناهندگی افغانها درمقابل پارلمان سويدن برپا شد در اجتماعی که ساعت یازده قبل از ظهر در برابر عمارت پارلمان سویدن آغاز شد ، صدها تن از متقاضیان پناهندگی ، عده زیادی از افغانهای مقیم ستوکهولم ، چند تن از اعضای پارلمان سویدن ، نمایندگان حزب چپ و حزب محیط زیست ، عده زیادی از نمایندگان سازمانهای سیاسی و مدافع حقوق پناهندگان ایرانی ، نمایندگان شبکه دفاع از حقوق مهاجران ، شبکه زنان در سویدن و شبکه قدرت کارگر در سویدن اشتراک ورزیده بودند .  میتنگ با صحبت خانم گولای یکی از شخصیت های مشهور ترکی تبار سویدن و نماینده سازمان قدرت کارگر آغاز گردید ، اجندا معرفی و در مورد هدف اجتماع روشنی انداخته شد  . متعاقب آن لیلا قرایی از شبکه زنان که کار پیشبرد اجتماع را بعهده داشت ، ضمن سخنان آغازین خود به شرایط دشوار زندگی در افغانستان و بخصوص حالت رقتبار عودت کنندگان از پاکستان و ایران وسایر کشورها اشاره کرده و بی پروایی و عدم احساس مسوولیت ادارات و مسوولین افغانی در برابر عودت کنندگان را نمونه درهم پاشیدگی و عدم موجودیت امکانات برای زندگی عادی در افغانستان خواند . او که سال گذشته ضمن یک مسافرت بهمراهی یک هیئت شبکه زنان به افغانستان با مقامات رسمی و ادارات افغانی دیدار نموده و فیلمی مستندی هم در باره وضع عودت کنندگان تهیه کرده است ، در شرایط کنونی بازفرستادن پناهجویان به افغانستان را اقدام ظا لمانه خواند و گفت که بنابر عدم موجودیت امنیت و مصئونیت ، تسلط قانون شکنی ، بی توجهی ، بیروکراسی ، تسلط جنگ سالاران ، برخوردهای گروهی ، رقابتهای داخل دستگاه اداری و عدم کارآیی دولت وارگانهای حفظ و حراست حقوق شهروندان در افغانستان ، بازگشت پناهجویان به این کشور موجب به خطرانداختن زندگی ، جان ومال  و مصئونیت آنان میگردد ، زیرا هیچگونه ضمانت برای زندگی مصئون و آبرومندانه و بدون خطر برای آنان وجود ندارد .  سپس کاله لارشون عضو هیئت رهبری حزب چپ سویدن و نماینده پارلمان این کشور طی سخنرانی ایکه با استقبال گرم اشتراک کنندگان مواجه شد ، جوانب مختلف سیاست مهاجرتی سویدن را مورد بررسی انتقادی قرار داده و گفت که این حق مسلم افغانان پناهجو است که بنابر اوضاع کنونی افغانستان از حمایت برخوردارشوند و اقامت  دایمی حاصل کنند . او از تلاشهای حزب چپ و سایر نیروهای دموکراتیک دراین زمینه یادآورشده ووعده داد که در مورد وضع افغانان پناهجو با سایر احزاب پارلمانی و کمیته خاص پارلمان بحث و مبادله افکار نموده و خواست پناهجویان را به مراجع مربوط برساند .   به تعقیب آن گوستاف فریدولین از حزب محیط زیست سویدن ضمن یادآوری از اوضاع پیچیده و دشوار افغانستان و ابراز همبستگی با پناهجویان افغان و دفاع از حق پناهندگی شان گفت که برای او بحیث یک سویدنی شرم آور است که مقامات کشور سویدن با یکی از مستحق ترین گروه های پناهجو چنین برخوردی دارند .  انتقادشدید ازبرخورد مقامات سویدنی در رابطه با پناهجویان افغان در سخنان انیتا دورانزو از کمیته پناهندگی و   استیفان لیندگرین از انجمن همبستگی با افغانستان ( شاخه جداشده از کمیته سویدن ـ افغانستان ) نیز تکرار شد . این دو نفر به نوبه خود از اوضاع ناهنجار افغانستان ، عدم موجودیت امنیت و مصئونیت در کشور ، عدم موجودیت ویا عدم موثریت ارگانهای حفظ و حراست حقوق افراد و تسلط جنگ سالاران و شبکه تجارت مواد مخدر در کشوریاد کرده و افغانان را از مستحق ترین گروه های پناهجویان شمردند .  در این میتنگ خانم سارا از فدراسیون سراسری پناهندگان ایرانی ضمن ابراز پشتیبانی از حق پناهندگی افغانهای پناهجو ، از کمپاین های فدراسیون در دفاع از این حق یاد آور شد . همچنان سعید افشار از سازمان سراسری مهاجرین ایرانی بنوبه خود همبستگی و پشتیبانی سازمان مذکور از امر عادلانه و خواستهای برحق پناهجویان افغان را اطمینان داده و خواهان همکاری و اقدامات مشترک سازمانهای پناهندگان افغانی و ایرانی در امر مشترک دفاع از حقوق پناهندگان گردید .  دراین میتنگ نسیم سحر معاون انجمن افغانهای سویدن به نمایندگی از انجمن مذکور و استاد راز محمد عزیزی  یک تن از پناهجویان به نمایندگی از کمیسیون فوق العاده امور پناهندگان در انجمن افغانها در رابطه بااوضاع  افغانستان ، وضع دشوار پناهجویان ، عدم توجه مقامات سویدنی به این وضع وخواستهای افغانان پناهجو ، تماسها با سازمانها و ادارات  مختلف در زمینه پروبلمهای پناهجویان افغانی صحبت کردند . برعلاوه عده دیگری از پناهجویان در باره دشواری ها وزندگی رقتبار خود و همقطاران خود صحبت نموده و برخورد غیرمسئولانه مقامات اداره مهاجرت سویدن را بر ملا ساختند .   در اخیر میتنگ قطعنامه ای پذیرفته شد که بوسیله چند تن از اعضای کمیسیون فوق العاده در امور پناهندگی وبه  نمایندگی از اشتراک کنندگان تظاهرات به پارلمان سویدن سپرده شد .   در قطعنامه آمده است :  صدها نفر از پناهجویان افغان از مدت چند سال به اینسو پذیرفته نشده و حق اقامت دریافت ننموده اند . بسیاری از آنان فیصله های نهایی مبنی بر اخراج  از سویدن را دریافت کرده اند که اداره مهاجرت عملی ساختن آنها را بنابر وضع نامطمئن افغانستان در حال حاضر ناممکن می شمارد و ازینرو آنها را به تعویق انداخته است .    از جانب دیگر اداره مهاجرت و کمیته اتباع خارجی سویدن ادعا میکنند که اوضاع افغانستان بطور  ”عمیق و ریشه ای تغییر کرده است” و ازینرو تقاضای پناهندگی افغانها را رد میکنند .  بدیهی است که اوضاع افغانستان تغییر یافته است ، ولی این به آن معنی نیست که اوضاع کاملآ عادی شده واز استقرار لازم برخوردار میباشد . برعکس امنیت مشکل اساسی بوده ووضع حقوق بشر بسیار خطرناک و جدی است .سازمان ملل متحد و عده زیادی از سازمانهای مدافع حقوق بشر اوضاع افغانستان را بحیث حالت بی قانونی محض و بسیار جدی توصیف کرده و از عدم مجازات مجرمین ، جنایتکاران و ناقضین حقوق بشر شکایت دارند .  در قطعنامه بریک گزارش تازه وزارت خارجه سویدن در باره وضع حقوق بشر در افغانستان در سال 2004 ، استناد صورت میگیرد . درگزارش مذکور گفته میشود که :   ” وضع حقوق بشر در افغانستان قابل تشویش جدی است و عرصه های چون فقدان مجازات ناقضین دولتی و غیر دولتی را در بر میگیرد . نقض خشن حقوق اساسی انسان از جمله اعدامهای بدون محاکمه ، شکنجه ، تحدید غیرقانونی حقوق و آزادیهای افراد ، تجاوز جنسی ، مصادره غیرقانونی دارایی های شخصی ، خرید و فروش انسان ، اشکال گوناگون آزار از قبیل آزار زنان وسیعآ و بطور دوامدار رایج است . مصئونیت شخصی افراد در حال حاضر بدتر از زمان طالبان است .  جنگ سالاران محلی و منطقوی به کمک سلاح و بطور دلخواه خود تسلط بر بخش اعظم کشور را ادامه میدهند و در برابر اداره مرکزی مقاومت میکنند …… حکومت مرکزی فاقد منابع و امکانات برای مقابله با این وضع و کنترول جنگ سالاران و سایر قدرتهای محلی میباشد . بعوض آنکه قدرت جنگسالاران کاهش یابد ، عده یی از آنان با استفاده از پروسه های جاری سیاسی بر قدرت و تاثیر خود افزوده و حاکمیت خود را شکل قانونی می بخشند … در افغانستان کدام قدرت دولتی بمفهوم واقعی کلمه و همچنان ادارات موثر قضایی و حقوقی وجود ندارد …”     درقطعنامه اضافه میگردد که این وضع واقعی افغانستان است که در گزارش وزارت خارجه سویدن انعکاس می یابد ، ولی با اینهم اداره مهاجرت تقاضا های پناهندگی افغانها را بر مبنای گویا ” اوضاع عمیقآ بهبود یافته ” رد میکند . علی الرغم تهدید های موجود نسبت به زندگی پناهجویان در داخل کشور ، باز هم اداره مهاجرت و کمیته اتباع خارجی یا تصمیم غیرعادلانه میگیرند و یا اینکه تصمیم گیری درین موارد را به تعویق می اندازند . اوضاع ناهنجار در داخل کشور و برخورد غیرعادلانه مقامات سویدنی ، وضعیت پناهجویان افغان را که چیز های زیادی را در زندگی از دست داده ودر تنهایی و دور از خانواده ها ، اطفال و نزدیکان خود زندگی می کنند ، هرچه بیشتر سنگین ، دشوار و غیرقابل تحمل می سازد .   در قطعنامه علاوه میگردد که ، ما میدانیم و معتقد هستیم که اوضاع افغانستان بهبود خواهد یافت .  اما تغییرات به کندی رخ میدهد و شاید چندین سال ضرور باشد تا اوضاع کاملآ عادی و مطمئن گردد. ازینرو تقاضا داریم که تصمیم در مورد پناهجویان افغان بر مبنای واقعیتهای کنونی ونه اوضاع و احوال محتمل بعد از چند سال گرفته شود .  میتنگ اعتراضی در دفاع از حق پناهندگی افغانها حوالی ساعت دوازده ونیم بعد از ظهر پایان یافت.  قابل یادآوری است که خانم  لیلا قرایی از شبکه زنان ، آقای کاله لارشون نماینده پارلمان و عضو رهبری حزب چپ وآقای فرامرز پویا از حزب چپ سویدن کمک و همکاری زیادی در برگزاری و همچنان تهیه مقدمات تظاهرات اعتراضی کردند . به این وسیله از ایشان سپاسگذاری میشود . همچنان قابل یاددهانی است که خبر برگزاری این میتنگ اعتراضی توسط رادیو سراسری پژواک نشر گردید.                                  کمیسیون فوق العاده امور پناهندگان انجمن افغانهای مقیم سویدن 

 فوتوهاي از جريان تظاهرات

قطعنامه تظاهرات

 یادداشت : برطبق ارقام ایکه از اداره مهاجرت سویدن اخذ گردیده در حال حاضر در حدود 1400 نفر افغان متقاضی پناهندگی در سویدن موجود بوده و منتظر رسیدگی به درخواست پناهندگی خویش اند .بر طبق احصائیه اداره مهاجرت 98 در صد درخواست پناهندگی  ( پناهندگی سیاسی ) افغانها رد گردیده است . در سال گذشته به تعداد 903 نفرافغان درخواست پناهندگی داده بودند. برطبق احصائیه این اداره به تعداد 6075 نفر اتباع افغانستان  الی اخیر سال 2003 (31.12.2003)در  ثبت و شمار اداره مالیات ثبت بودند ( کسانی بودند که اجازه اقامت داشتند) .       در سال 1990 تعداد افغانها در سویدن به 534 نفر و در سال 2000 تعداد افغانها به 4287 نفر ودر سال 2002 به 6122 نفر افغان میرسید .              Lämna ett svar