تظاهرات در حمایت از پناهجویان اعتصاب کننده

قرار است روز جارشنبه مورخ 29 می ساعت 15.00 تظاهراتی از جانب جنبش پناهندگی استاکهولم ( Asylrörelsen Stockholm)در حمایت از پناهجویان افغان که یکتعداد آنها جوانان زیر سن بوده ودرشهر های  بودین ، اومئو و یفلی طی چند هفته اعتصاب غذایی نمودند ، برگزار گردد. خواست تظاهرکنندگان نه تنها اینکه اداره مهاجرت بقول خود یعنی بررسی مجدد دوسیه های پناهجویان بلکه اعطای اجازه اقامت برای آنها میباشد. انجمن افغانها در سویدن از این خواست ها حمایت نموده واز تمام افغانها صمیمانه تقاضا مینماید که با اشتراک خود در این اعتراضات از خواست برحق پناهجویان افغان حمایت نما یند

Asylrörelsen: vi föreslår att vi ställer in demon imorgon

Manifestation utanför Migrationsverket- till stöd för de hungerstrejkande Lämna ett svar