تاریخ مختصر سرود ملی افغانستان

تاریخ سرود ملی در افغانستان ـ از نخستین سرود ملی تا سال 2023

تهیه کننده : احمدضیا دانش

 Lämna ett svar