تاریخچه تشکیل انجمن افغانها در سویدن

 

نوشته شادروان پروفیسور دوکتور ظهور پروانی

”در زمانیکه تازه سایت انجمن را ساخته بودیم، بنا به تقاضایم شاد روان پروانی که اولین رئیس

انجمن افغانها بود  تاریخچه انجمن را به خط خویش نوشتند که متآسفانه تا حال موفق به تحریر کامپیوتری آن نه شدیم اینک فرصت آن میسر شد که متن نوشته شده ایشان  را از روی نسخه خطی به تحریر کامپیوتری در آوریم. اگرچه این فرصت خیلی دیر گیر آمد. مرحوم پروانی قسمت اول تاریخچه تشکیل انجمن را نوشتند و آرزو نمودند تا دیگران خصوصا روئسای بعدی بخش های مربوطه شان را بنویسند.” فریده زیرک

 


از آنجاییکه میگویند احتیاج مادر ایجاد است ، افغانهای مهاجر مقیم استکهلم که تعداد شان در سال 1993 از دو صد نفر تجاوز نمی کرد.ازینکه از وطن و اعضای خانواده و دوستان خود دور  و جا ماندند ، غم و اندوه هجرت و فرقت و ضرورت صحبت و مشوره در امور مربوط به مشکلات زندگی شان در محیط بیگانه و کلتور نا آشنا و هکذا ملاحظه و مشاهده اتباع مهاجر ممالک دیگر  که دراینجا به دور انجمن های خود جمع بودند و مسایل اجتماعی ،ملی ، دینی و فرهنگی خود را با هم تجلیل می نمودند. افغانهای مهاجر را واداشت تا بفکر ایجاد یک مرکز تجمع و هما یش برای رفع نیازمندی های خود  در امور اجتماعی ، دینی  ، ملی و فرهنگی بیفتند و اقدام نمایند. با لاخره برای رسیدن به این هدف با تماس های متواتر با همدیگر بتاریخ اول فبروری سال 1994 در لوکالی در یارله بری در نکه ( شهر استکهلم) به تعداد چهل نفر جمع شدند و برای تشکیل انجمن افغانها  به بحث نشستند. بعد از بحث های طولانی فیصله بعمل آمد تا یک کمیسیون جهت طرح اساسنامه انجمن تعیین گردد که در اثر پیشنهاد اعضای جلسه پنج نفر از بین حاضرین به عضویت این کمیسیون کاندید شدند و بعد از راءی گیری از طرف جلسه به اکثریت آرآ ء تعیین گردیدند. که این پنج نفر هر یک محترم سید محمود هاشمی ، محترم رحمن مومند ، محترم نصیر احمد ، محترم ظاهر افشار و داکتر پروانی بودند و تآیید و تآکید گردید تا هر چه زود تر این مسوده را ترتیب و به جلسه موسسین پیشکش کنند.کمیسیون بعد از نشست های متواتر  و با استفاده از بعضی اساسنامه های (مهاجرین)کشور های دیگر  ، مسوده اساسنامه را تهیه کرده و بتاریخ پنجم مارچ 1994 جلسه موسس انجمن در لوکالی در  سکرپنیک دایر گردید . مجلس موسسان  تحت ریاست محترم داکتر  صاحب موسی آتش به حضور داشت 44 نفر اعضای موسس  بصورت رسمی آغاز گردید و بعد از قرائت مسوده ماده به ماده غور و بحث شده و روی هر مادۀ آن  بعد از اصلاحات و تعدیلات در شش فصل و 28 ماده به تصویب رسید.نظر به تقاضا و پیشنهاد اعضای جلسه ، انتخابات هیئت اجرائیه نیز صورت گرفت  که انتخابات بصورت رای گیری آزاد و سری بوده که در نتیجه کاندیدان معرفی و رای گیری صورت گرفت و در نتیجه اولین اعضای هیئت اجرائیه انجمن افغانها در سویدن بصورت دیموکراتیک تعیین گردید. ذیلآ اسمای شان ذکر می گردد.” محترم ” دوکتور ظهور پروانی بحیث رئیس      

  محترم دوکتور جبار میرزاد بحیث معاون

 محترم جلال نجیبی بحیث منشی 

محترم رحمن مهمند بحیث مسئول امور مالی

 محترم میر آغا عرب زوی بحیث مسئول ارتباط خارجی

 محترم وحید مهمند بحیث مسئول امور هنری

 محترم دگروال فرید احمدی بحیث مسئول امور فرهنگی

 محترم میرویس عابد بحیث مسئول امور سپورتی

محترمه راحله آتش بحیث مسئول امور زنان 

همچنان درین جلسه سه نفر بحیث اعضای کمیسیون بررسی و نظارت تعیین شدند.

محترم دوکتور غیرت مهمند محترم عزیز خضری محترم نصیر احمد

بتاریخ 26 فبروری سال 1995

   جلسه مجمع عمومی سالانه انجمن در فولکت هوس ارمینگه دایر و انتخابات جدید صورت گرفت که اعضای هیئت اجرائیه جدید انتخاب گردیدند.

محترم دوکتور ظهور پروانی بحیث رئیس 

 محترم حبیب رسول بحیث معاون 

 محترم اسمعیل صبور  بحیث منشی 

 محترم رحمن مهمند بحیث مسئول امور مالی 

 محترم دوکتور تیمور رهیاب بحیث مسئول امور خارجی

محترمه راحله  آتش بحیث مسئول امور زنان

محترم فاروق مشرف بحیث مسئول امور فرهنگی 

محترم حفیظ فیروز بحیث مسئول امور موسیقی و سپورت

همچنان درین جلسه سه نفر هریک:محترم عزیز خضری محترم ظاهر افشار محترم حبیب حکیمی به حیث اعضای کمیسیون نظارت و کنتول ( بررسی) تعیین گردیدند

.به تاریخ هشتم می سال 1996 جلسه عمومی سالانه در لوکالی در فیسک سیترا دایر گردیده و انتخابات جدید صورت گرفت که  اعضای هیئت اجرائیه قرار ذیل تعیین شدند.

 محترم دوکتور ظهور پروانی به حیث رئیس

 محترم دوکتور تیمور رهیاب به حیث معاون 

محترم محمد فتاح به حیث مسئول ارتباط خارجه

محترم  پیر محمد بری به حیث منشی 

 محترم صالح محمدآقتاش به حیث مسئول امور مالی

محترم  عبدالله شیوالی مسئول امور فرهنگی

 محترمه راحله آتش مسئول امور زنان 

محترم میرویس خضری به حیث مسئول جوانان 

محترم وکیل سلطانی به حیث مسئول امور سپورت

همچنان درین جلسه سه نفر  هر یک محترم عزیز خضری ، محترم حبیب حکیمی و محترم اسمعیل صبور به حیث اعضای کمیسیون بررسی و نظارت انتخاب گردیدند.

 به تاریخ نهم مارچ 1997 جلسه عمومی سالانه دایر گردیده رئیس و اعضای هیئت اجرائییه تعیین گردیدند. این جلسه سالانه انجمن در لوکال نکه جمنازیوم دایر گردید.  محترم عبدالله شیوالی بحیث رئیس انجمن انتخاب شد 

 محترم عبدالله شیوالی در سال 1998 و 1999 نیز به ریاست انجمن انتخاب گردید و این و ظیفه را پیش برد.

 در سال 2000 جلسه عمومی  سالانه انجمن  در ماه  مارچ دایر  و درآن محترم جلیل میر باز به حیث رئیس انتخاب گردید.

در سال 2001 در  جلسه عمومی سالانه در ماه مارچ باز هم محترم دگروال میر باز به حیث رئیس انتخاب شد.

 در سال 2002 در جلسه عمومی سالانه  در ماه مارچ محترم معین صاحب عبدالسلام سلام  به حیث رئیس انجمن انتخاب گردید.در سال 2003 در جلسه عمومی سالانه  در ماه مارچ دوباره   محترم عبدالسلام خان سلام به حیث رئیس انجمن انتخاب گردیدند.

 در سال 2004 در جلسه عمومی سالانه تاریخی سوم اپریل محترمه فریده زیرک به حیث اولین رئس زن از طبقه نسوان به این خدمت اجتماعی و فرهنگی  انتخاب گردیدند. خداوند موفقیت های زیاد ی نصیب شان گرداند.

 عبدالظهور پروانی.  

https://www.afghanha.se/Parwani.tarikhcha%20anjoman.htmLämna ett svar