بیستم جولای 2021 قانون جدید مهاجرت در سویدن نافذ گردید

دیروز بیستم جولای 2021، قانون جدید مهاجرت در سویدن قوت اجرایی پیدا نمود . برطبق این قانون جدید قاعده اصلی این است که تمام اجازه های اقامت از نظر زمانی محدود و موقت صادر می‌گردند .
مطابق این قانون برای دریافت اقامت دایم سه شرط گذاشته شده است :
یک : قبلا حداقل یک اجازه اقامت سه ساله داشته باشد .
دو: درآمد ثابت داشته و بتواند امرار معیشیت نماید .
سه : زندگی مناسبی داشته باشد.
یکی از الزامات داشتن زندگی مناسب و معقول ، عدم ارتکاب جرم است.
{ گفتنی است که در قانون جدید مهاجرت ، قانون جمنازیوم بعنوان یک قانون مستقل تا سال‌های 2023و 2025 قوت اجرایی خواهد داشت }
منبع :


Lämna ett svar