بحث در مورد عدم حاکمیت قانون در شرایط تسلط نظام قرون اوسطایی طالبان

دیدگاه جناب میرعبدالواحد سادات رئیس انجمن حقوقدانان افغان در اروپا پیرامون عدم حاکمیت قانون و نبودن قوانین در افغانستان در شرایط تسلط نظام قرون اوسطایی طالبان
بحث کننده دیگر آقای عبدالشکور دادرس حقوقدان هوادار آقای حامدکرزیLämna ett svar