با وجود موجودیت حکم اخراج، پولیس سویدن خانواد های طفلدار را به افغانستان باز نمی فرستد

با وجود موجودیت حکم اخراج، پولیس سویدن خانواد های طفلدار را به افغانستان باز نمی فرستد
 
بیشتر از 7000 تن از جمله 1000 نوجوان باید به افغانستان بازگردانده شوند. تعدادی زیاد آنها نمی خواهند داوطلبانه سویدن را ترک بگویند و به همین دلیل اجرای حکم اخراج همۀ این افراد برای پولیس دشوار میباشد.
در سویدن بیشتر از صد ها خانوادۀ دارای کودک وجود دارد که حکم نهایی در مورد اخراج خود را نیز بدست آورده اند. اما آنها به دلیل ترس (از بازگشت به کشور شان) خواسته اند به شکل غیرقانونی در سویدن باقی بمانند.
این وظیفۀ پولیس سرحدی است تا حکم اخراج افرادی را که نمی خواهند داوطلبانه سویدن را ترک بگویند، اجرا نماید. ولی در حال حاضر پولیس هیچ خانوادۀ دارای کودک را جبراَ اخراج نمی کند.
به اخراج مردان بالغ اولویت داده میشود
این تصیم از جمله ارتباط میگیرد به یک توافقنامه میان افغانستان، سویدن و اتحادیه اروپا. این توافقنامه تصویب میدارد که دولت(سویدن) باید در مورد گروه های که به طور خاص آسیب پذیر اند، توجه نماید.
به گفتۀ Patrik Engström (پاتریک اینگستروم) رییس بخش پولیس سرحدی میگوید:
ـ در این مورد که یک گروۀ خاص آسیب پذیر شامل کدام افراد میگردد، اجماع نظر وجود ندارد. به همین دلیل ما خواسته ایم تا بجای اخراج خانواده های دارای کودک، اخراج مردان بالغ را اولویت بدهیم.
او در این مورد توضیحات داده میگوید مردان بالغ معمولاَ در توقیف یا بازداشت نگهداری میشوند و پولیس تلاش میکند تا زمان نگهداری این افراد در توقیف را تا حد ممکن کاهش بدهد.
مسئولیت شما برای افرادی که قرار است اخراج شوند چه زمانی پایان مییابد؟
ـ زمانی که آنها به ادارات مربوط در کشور مورد نظر تحویل داده شدند.
آیا شما بعداَ کدام پیگیری را نیز انجام میدهید؟
ـ ما در افغانستان کارمندان خود را در ساحه داریم. آنها میتوانند در مورد نحوۀ کارکرد روند پذیرش این افراد و همچنان همپیوندی آنها، پیگیری های کُلی را انجام بدهند.
زمانیکه این افراد به افغانستان مواصلت میکنند از آنها چگونه مراقبت صورت میگیرد؟
ـ تصور من اینست که از این افراد در جریان مدت زندگی شان در کابل مراقبت خوب صورت میگیرد و همچنان این که حمایت خوب برای بازگشت آنها نیز وجود دارد.
ترجمه از احمد ضیاء دانش
منبع خبر
https://www.svt.se/nyheter/trots-besluten-polisen-utvisar-inte-barnfamiljer-till-afghanistan?fbclid=IwAR2P0ItSeSX7UJ2SlorifvGdoP3Euwq_F93YPgwPFYugovwgFui2x_eK5g0


Lämna ett svar