اولین پوليس سویدنی افغان تبار

مصطفی پنجشيری اولین پوليس سویدنی افغان تبار است که به پناهجويان افغان کمک مینماید . در نشریه کورین بیشتر بخوانید

http://www.corren.se/nyheter/linkoping/det-hade-kunnat-vara-jag-8613183.aspx

 

 Lämna ett svar