اوقات تمرین والیبال در استاکهولم

تمرین بازیهای والیبال در روز هاو ساعات زیر صورت میگیرد. علاقمندان ورزش والیبال میتوانند در روزهای معین به تمرین والیبال بپردازند

 

روز جمعه مورخ 23 اگست از ساعت 21.00 ـ 22.30

Fredag den 23 augusti 2013   från kl 21.00 – 22.30

روز یکشنبه مورخ 25 اگست  از ساعت 16.00 ـ 19.00

Söndag den 25 augusti från kl.16.-19.00

روز جمعه مورخ 30 اگست از ساعت 21.00 ـ 22.30

Fredag den 30 augusti 2013   från kl 21.00 – 22.30

روز یکشنبه مورخ اول سپتمبر از ساعت 16.00 ـ 19.00

Söndag den 1 september  från kl.16.-19.00

 

Forsgrenska hall

Adress : Medborgarplatsen 6 ,StockholmLämna ett svar