اوضاع امنیتی در افغانستان همچنان وخیم است

موضعگیری چدید اداره مهاجرت پیرامون وضعیت امنیتی افغانستان

گرفته شده از سایت اداره مهاجرت مورخ 29 اگست 2017

اوضاع در افغانستان همچنان وخیم است. این مطلب را ادارۀ امور مهاجرت سویدن در یک موضعیگیری تازۀ حقوقی در مورد اوضاع امنیتی در افغانستان بیان میدارد.در این گزارش آمده است که سطح درگیری ها در همه 34 ولایت افغانستان متفاوت بوده و مناطقی وجود دارد که نظر به دیگر جا ها امن تر ارزیابی میشود.

ـ ارزیابی ما اینست که درگیری ها به آن حدی نرسیده است که همه مردم را در سراسر کشور متاثر بسازد، یعنی آن حدی که قانون و عرف و عادات تقاضا کند که تا همه اتباع افغانستان باید حق داشته باشند (در سویدن) باقی بمانند. این مطلب را Fredrik Beijer رئیس بخش حقوقی ادارۀ امور مهاجرت بیان میدارد.

به همین دلیل ادارۀ امور مهاجرت میخواهد نظر به قانون به تطبیق پرنسیپ به اصطلاح گزینۀ مهاجرت در داخل کشور در موردی افرادی که نمی توانند به محل اقامت خود برگردند راهمچنان ادامه بدهد.

او می افزاید

ـ هنوز هم ممکن است تا به مناطق متعددی برگشت نمود و به همین دلیل حتی در آینده نیز هر قضیۀ تقاضای پناهندگی ایجاب بررسی انفرادی را خواهد کرد.

موضعگیری حقوقی تحلیلی است که میتواند به طور مثال در مورد اوضاع امنیتی یک کشور انجام یافته باشد. این تحیلیل میتواند یک کمک حقوقیی باشد برای افراد بررسی کننده (تقاضانامه ها) و تصمیم گیرنده در ادارۀ امور مهاجرت.

اوضاع در افغانستان از موضعگیری قبلی حقوقی ادارۀ امور مهاجرت در مورد اوضاع امنیتی در افغانستان که به تاریخ هشتم دسمبر سال 2016 به طبع رسیده است، تا اکنون قسماَ تغییر کرده است.

آقای  Fredrik Beijerمیگوید ”ما انکشاف (اوضاع) در افغانستان را با دقت تحت نظر داشته و اوضاع امنیتی را به طور متداوم ارزیابی میکنیم. این کار حتی بدون آن که یک موضعگیری جدید حقوقی به طبع هم برسد، صورت میگیرد. اما تغییراتی را که ما اکنون مشاهده کرده ایم، ضرورت یک موضعگیری جدید حقوقی را ایجاب مینمود”.

در این موضعگیری حقوقی همچنان گزارش ها و تحلیل های که ارتباط به اوضاع افغانستان میگیرد، از جمله گزارش هیئت معاونت سازمان ملل متحد در افغانستان UNNAMA و EASO یا دفتر حمایوی اتحادیۀ اروپا برای مهاجران،  نیز مد نظر گرفته است.  همچنان در ماۀ مارچ سال 2017 یک حکم محکمۀ ادارۀ امور مهاجرت نیز اعلام گردید که در مورد چگونگی ارزیابی (تقاضای پناهجوی) کودکان/نوجوانان بدون همراه، اظهار نظر میکند.

ادارۀ امور مهاجرت از گذشته اوضاع در افغانستان را وخیم ارزیابی نموده است و به همین دلیل به تعدادی زیادی از افغان ها در سویدن پناه داده میشود. تا اکنون از آغاز سال روان 83 فیصد از کودکان/نوجوانان بدون همراه و همچنان 47 فیصد از همه افغان های دیگر توانسته اند اجازه اقامت را به عنوان افراد نیازمند به حمایت دریافت نمایند.

چنین ارزیابی میشود که خشونت در یک ولایت دیگر، یعنی ارزگان به شکلی شدت یافته است که خطر آن وجود دارد تا همگی و همه کس را متضرر سازد. ادارۀ امور مهاجرت از گذشته ها اوضاع امنیتی در ولایت هلمند را به عین شکل ارزیابی نموده و این ارزیابی همچنان پا برجاست. به همین دلیل ادارۀ امور مهاجرت افراد را به این ولایات باز نمی فرستد. در مقابل ارجاع (رهنمایی و فرستادن) اشخاص به یک منطقۀ دیگر در افغانستان، همچنان مورد اجرا خواهد بود.

اوضاع در ولایات پنجشیر و بامیان چنین ارزیابی میگردد که در آنجا ها هنوز هم حملاتی معدودی  توسط گروه های مسلح صورت گرفته است. افراد غیر نظامی در این ولایات به مانند غیر نظامیان در دیگر ولایات از بابت خشونت ها زیاد صدمه ندیده اند. در پایتخت در ولایت کابل تعداد حملات انتحاری و حملات مغلق کاهش یافته است ولی تلفات زیاد جانی را موجب گشته است.اما خطر این که شخص غیرنظامی از بابت خشونت های مرتبط با درگیری ها در شهر (کابل) متضرر گردد، خیلی اندک ارزیابی میگردد.

موارد تازه دیگر در این موضعگیری حقوقی شناسایی تعدادی بیشتری از به اصطلاح گروه های که در معرض خطر قرار دارند، میباشند. افرادی که وضیعت آنها در ارزیابی تقاضا پناهندگی شان باید به طور خاص در نظر گرفته شود. اینها عبارتند از افرادی با معلولیت های جسمانی و روحی، مریض های روانی و همچنان زنانی که خطر آن وجود دارد تا در معرض قرار گیرند، مثلاَ خشونت های خانوادگی. ادارۀ امور مهاجرت برعلاوۀ این گروه ها اشخاص دیگری را که خطر زیاد وجود دارد تا در معرض خشونت های هدفمند قرار بگیرند، نیز شامل ساخته است. افرادی که در معرض قاچاق انسان قرار دارند و یا احتمال آن وجود دارد که معرض قاچاق انسان قرار بگیرند و یا شیعه ها از مناطق تحت کنترول داعش.

ترجمه از احمد ضیا دانش

منبع https://www.migrationsverket.se/Om-Migrationsverket/Nyhetsarkiv/Nyhetsarkiv-2017/2017-08-29-Fortsatt-allvarligt-sakerhetslage-i-Afghanistan.htmlLämna ett svar