انتقاد کمیساریای عالی امور پناهندگی ازشمار زیاد وکلای بی صلاحیت در اداره مهاجرت

بنا برگزارشی که کمیساریای عالی امورپناهندگان سازمان ملل منتشرکرده، تعداد زیادی از وکلای تعیین شده ازسوی اداره کل امور مهاجرت که وظیفه آنها کمک به پناهجویان است، وظیفه ی خود را به درستی انجام نمی دهند. بنا براین گزارش، ۴۰ درصد از پرونده هایی که این وکلا تنظیم کرده و به اداره ی مهاجرت می فرستند، ازکیفیت نا مناسبی برخورداربوده و قابل قبول نیستند. درعرض حالی که وکلا در رابطه با پناهجویان به اداره ی مهاجرت ارائه می کنند، باید نشان دهند که بر مبنای حقوقی، موکلانشان حق دریافت اقامت را دارند.  
اضافه کنیم که بسیاری از پناهجویان عنوان می کنند که تماس گرفتن با وکلایشان بسیار دشواراست. برخی نیز می گویند که وکلایشان به سختی حاضر می شوندوقت ملاقات به آن ها بدهند. آیا شما نیز چنین مشکلی دارید؟ در این صورت می توانید با تلفن پیامگیر پژواک، با ما در میان بگذارید تا ما نیز آن را به گوش مسئولان مربوطه برسانیم. تلفن پیامگیر پژواک ۷۸۴۳۹۴۹ – ۰۸ 
ادامه ی این مطلب در صفحه ی بعد

رئیس بخش حقوقی اداره ی مهاجرت، میکائیل ریبن ویک، شمارارائه شده ازسوی کمیساریا درمورد گزارش های نادرست وکلا به اداره ی مهاجرت را وحشتناک خواند. او اما عنوان کرد که باید درنظرداشت که اداره ی مهاجرت به پرونده ها ی پناهجویان، بی طرفانه نگاه می کند و تنها ملاک قضاوتش عرضحال و گزارش وکلا نیست. او می گوید چنانچه اشکالی در عرضحال وجود داشته باشد، به آن رسیدگی می شود. او اما تاییدمی کند که در برابر برخی از وکلا که کارشان را به نحو درستی انجام می دهند، متاسفانه هستند وکلائی که فاقد صلاحیت کافی هستند. او عنوان می کند که کار وکالت کار حقوقی پیچیده ای ست که گاه می تواند با زندگی افراد سر و کار داشته باشد. بنابراین وکلائی که به کارشان وارد نیستند باید از چنین شغلی فاصله بگیرند.
 زینت هاشمی
 

zinat.hashemi@sverigesradio.se

منبع : سايت پژواکLämna ett svar