!امشب ”وقت زمستانی” آغاز میشود

امشب ساعت سه بعد از نیمه شب باید ساعت ها را یک ساعت به عقب کشید.
وقت زمستانی یا ساعت زمستانی از آخرین یکشنبه ماه اکتوبر آغاز و الی آخرین یکشنبه ماه مارچ ادامه می یابد.

 Lämna ett svar