امشب ساعتها به وقت تابستانی تغییر می یابند

 

امشب ٢٩ مارچ ساعت دو بعد از نصف شب ساعت ها را باید یک ساعت جلو بُرد زیرا ”وقت تابستانی” یا (Sommartid) آغاز می یابد. این تغییر ساعت دو بار در سال رُخ میدهد. بار اول در آخرین یکشنبۀ ماۀ مارچ و بار دوم در آخرین یکشنبۀ ماۀ اکتوبر. موضوع تغییر ساعت برای بار اول در دوران جنگ جهانی اول به اجرا در آمد و امروز در اروپا و امریکای شمالی به کار گرفته میشود. در سویدن برای بار اول تغییر ساعت در سال ١٩٨٠ اجرا شد. . در سال ١٩٩٦ اتحادیۀ اروپا فیصله نمود تا آغاز و ختم ”وقت تابستانی” در سراسر کشور های عضو این اتحادیه به عین تاریخ صورت بگیرد. امروز ”وقت تابستانی” در حدودی هفتاد کشور به کار گرفته میشود. هدف از بکارگیری (وقت تابستانی) صرفه جویی در مصرف انرژی میباشد.Lämna ett svar