اعلان مراسم فاتحه مرحومه صاحبه خواهر انجنیر نادر حسنی

بسم الله الرحمن الرحیم
انا لله و انا الیه راجعون.
همه از خداییم و باز گشت ما بسوی خداست!
زداغت دیده ام دریاست خواهر
دلم چون لاله ی صحراست خواهر
به پا خیز و ببین کاشانه ما
ز هجرت ساکت و تنهاست خواهر!
انجنییر محمد نادر حسنی ـ برادر؛ ابوالفضل قاسمی نواسه؛ حمیده رویاـ خانم برادر؛صدیقه، جواد، داکتر مجتبی، داکتر مصطفی، مرتضی، و ریحانه حسنی ـ برادر زاده ها ؛ مریم حسنی ـ عروس برادر؛ محمد قادر، محمد طاهر، ابراهیم حسنی، اسحاق رحیمی،محمد ناصر فاضل و محمد نعیم ـ پسران کاکا و باقی خانواده های حسنی، رحیمی، فاضل و بیات ؛ نسبت وفات مرحومه مغفوره صاحبه خواهر انجنییر نادر حسنی که جنازه قبلن در ایران به خاک سپرده شده است به اطلاع دوستان و آشنایان رسانده میشود که فاتحه مردانه و زنانه در مسجد افغان ها واقع در روگسوید برگزار میگردد.
تشریف آوری تان سبب شادی روح آن مرحومه و تسلی خاطر داغدیدگان میگردد!
زمان: روز يکشنبه مورخ 15 می
ساعت: 1:30 تا 3 بعد ازظهر
مکان: Hardemogatan
124 67 Bandhagen
Telefon: 010 4883126
079 0750353
0737269798


Lämna ett svar