اطلاعیه انجمن افغانها به مناسبت انتخابات ریاست جمهوری در افغانستان

به نام خداوند بخشاینده و مهربان!
درحالیکه در آستانهء دورهء دوم انتخابات ریاست جمهوری افغانستان قرار داریم ، بار دیگر مردم ما در آزمون دیگر تاریخ قرار گرفته و سرنوشت وطن و مردم ما درین روز ها برای پنج سال دیگر رقم زده می شود.
انجمن افغانها در سويدن،  با مسرت به اطلاع  می رساند که عده یی از هموطنان ما با علاقمندی های متفاوت به اعضای هيئت اجرائیه و سایر اعضای انجمن افغانها تماس گرفته  و خواستار تبلیغات به نفع کاندیدان طرف علاقه شان شده اند

ما این علاقمندی را به دیدهء تحسین نگریسته و بدین باوریم که این علاقمندی ها ناشی از آگاهی و احساس  مسئولیت هموطنان عزیز ما در شرایط حساس کنونی می باشد. مردم باید هر چه بیشتر و بهتر از مشی کاندیداتوران آگاهی یافته و به کسی رأي دهند که بتواند وطن عزیز ما را به سوی ترقی و سعادت سوق داده  و در راه تحکیم  وحدت ملی و اعادهء حیثیت تاریخی وطن عزیز ما گام  بردارد.
باتأسف بايد خاطر نشان ساخت که افغانهاي مقيم در خارج کشور از حق مسلم خويش يعني حق رأي دهي براي کانديدان مورد نظرشان براي احراز پست رياست جمهوري  محروم ساخته شده اند. بدينجهت تلاشهاي انجمن افغانها درجهت تشويق وترغيب افغانها به خاطر سهم شان در انتخابات که فاقد حق رأي درخارج کشور اند ،  بي مفهوم پنداشته ميشود و تلاشها و فعاليت افغانهاي عزيزمان به خاطر حمايت از کانديدان رياست جمهوري افغانستان صرف جنبه هاي  تبليغاتي وسياسي  داشته و بدين اساس نيز انجمن افغانها در فعاليتهاي حلقات گوناگون سهم نميگيرد ، اما دادن معلومات پيرامون کانديدان را مفيد ميداند
 
انجمن افغانها به این عقیده است که در يک انتخابات شفاف و یک سهم گیری وسیع هموطنان ما در انتخابات رمز اصلی نجات مردم و وطن  ما بوده و با این باورمندی سهم گیری هرچه بیشتر هموطنان ما را به دیدهء تقدیر و احترام می نگرد.
انجمن افغانها یک نهاد اجتماعي ـ فرهنگي و از لحاظ سياسي غيروابسته بوده ازین جهت به نفع هیچیک از کاندیداتوران موضع گیری و تبليغ  ننموده  و حق ابرازنظرو حمايت را حق مسلم هر هموطن ما میداند تا به زعم و خرد خود از کاندیداتور مورد نظرش پشتيباني و حمايت نمايد.
به امید صلح و آرامی در افغانستان عزیز و سعادت و سربلندی قاطبهء ملت افغان !
فريده زيرک
رئيس انجمن افغانها در سويدن

يادداشت گرداننده سايت افغانها: بادر نظر داشت اطلاعيه انجمن ، فوروم انجمن افغانها براي ابراز نظر پيرامون انتخابات رياست جمهوري افغانستان  فعال گرديده ، اميدوارم در جريان ابراز نظر و ارائه نظريات ، پاليسي انجمن افغانها و فرهنگ عالي مباحثات درنظر گرفته شود

https://www.afghanha.se/2009-01-21-22-21-31.html?func=showcat&catid=65Lämna ett svar