ازهندوکش تا تامسHindu Kush to Thames

این فلم مستند روز یکشنبه ۲۱/۰۵/۲۰۱۷ ساعت ۷شب در بریتانیه و ساعت ۸۸ شب در اروپا از تلویزیون سنگت به نشر میرسد.

این یک داستان در مورد سیکها و هندوباور های افغان است که به لندن مهاجر شدند، توانسته اند که هویتی
شخصی خود رادر خاک بیگانه  حفظ کنند.

 Lämna ett svar