ادارۀ امور مهاجرت پرداخت پول را به یک سازمان همکار در افغانستان متوقف ساخته است

پناهجویانی که به شکل داوطلبانه به کشور شان برمیگردند مستحق دریافت کمک از طریق برنامۀ Erin (ارین) میشوند. ادارۀ امور مهاجرت میگوید که بررسی های آنها نشان میدهد که یک سازمان که در داخل افغانستان با آنها همکاری دارد نتوانسته است از پرداخت پول به صورت درست گزارش بدهد. اکنون پرداخت پول متوقف ساخته شده و در نتیجه حدودی 130 پناهجوی افغان که از سویدن اخراج شده اند نمی توانند پول ها و کمک های که برای شان وعده داده شده بود را بدست بیآورند.

روزنامۀ DN قبلاَ گزارشی را در مورد Erin- programmet یا به اصطلاح ”برنامۀ ایرین” نشر نموده بود. این برنامه به پناهجویانی که دوباره به افغانستان برگشتانده میشدند خدماتی را عرضه میکرد. مثلاَ انتقال آنها از میدان هوایی به جا های دیگر، تدارک دیدن مساکن اضطراری برای شان و همچنان اقداماتی برای دستیابی آنها به کار در افغانستان. این برنامۀ بخشی از شرایط دولت بود برای ادارۀ امور مهاجرت تا ادارۀ مذکور بتواند برای برگشت داوطلبانۀ مهاجران به کشور شان کار کند. اما سال گذشته فعالیت های برنامۀ مذکور به شکل موقت متوقف ساخته شد.
اکنون ادارۀ امور مهاجرت (بِل) یا (صورتحساب) های IRARA که یک سازمان همکار میباشد را بررسی نموده است. به گفتۀ ادارۀ امور مهاجرت این سازمان که کمک ها را ارائه مینمود نتوانسته است در مورد (بِل) یا (صورتحساب) هایش به یک شکل قناعت بخش توضیح یا گزارش بدهد.

در پیامی که از طرف ادارۀ مهاجرت به مطبوعات فرستاده شده چنین آمده است ”این اداره باید مواظب باشد تا کمک ها به افراد صحیح رسیده و طوری به مصرف برسد که با برنامۀ ادغام مجدد مطابقت داشته باشد. از آنجایی که ادارۀ امور مهاجرت اطمینان ندارد که کار ها به این شکل صورت گرفته باشد، این اداره تصمیم گرفته است تا پرداخت پول را به شکل موقت متوقف بسازد.”

خانم Therese Naess (تیریسی نائیس) رییس شعبۀ بین المللی ادارۀ مهاجرت میگوید ”قطع پرداخت پول برای افرادی که مستحق این کمک میگردند واقعاَ متاثر کننده است. ولی ما نیز به عنوان یک ادارۀ دولتی مکلف میباشیم تا (مصرف) پول های مالیات را به شکل درست تنظیم کنیم. به همین دلیل ما ضرورت داریم تا برای ارائه اسناد یا دلایل بهتر منتظر بمانیم”.

در حال حاضر تقریباَ 130 نفر که مستحق دریافت کمک از این برنامه میشوند، در کابل در حالت انتظار بسر میبرند.

خانم Matilda Niang(ماتیلده نیانگ) از دفتر مطبوعاتی ادارۀ امور مهاجرت میگوید :
ـ تا زمانی که این مشکل حل نشود آنها (مهاجران برگشتانده شده) نمیتوانند از این کمک ها اصلاَ چیزی را بدست بیآورند. اما پرداخت پول نقد که توسط IOM (سازمان جهانی مهاجرت) صورت میگیرد، همچنان ادامه دارد. او از دادن تفصیل در مورد کمبودی های موجود خودداری میکند ولی میگوید امیدوار است تا مشکلات حل گردیده و این برنامه بتواند دوباره به کارش ادامه بدهد.

این برنامه ارتباط میگیرد به اقداماتی که مجموعاَ برابر است با تقریباَ 23000 کرون برای هر پناهجو. ادارۀ امور مهاجرت از آغاز این برنامه در نومبر 2016 تا سپتمبر سال گذشته بیشتر از 1000 درخواستنامه را برای Erin بدست آورده است.

لازم به یادآوریست که برعلاوۀ کمک از طریق Erin (برنامۀ ایرین) هر پناهجو بالغ که به صورت داوطلبانه به کشورش بر میگردد میتواند تا 30000 کرون را در کشورش دریافت نماید. پرداخت این پول همچنان ادامه دارد.

ترجمه و تلخیص از احمد ضیاء دانش
منبع خبر
https://www.dn.se/nyheter/sverige/migrationsverket-stoppar-utbetalningar-till-samarbetsorganisation-i-afghanistan/?fbclid=IwAR0k4CjI96spQW2zG686V9X67Je8w8tTk5Gfe7fMjSHQdH2eUgBmZLs_RIULämna ett svar