ادارۀ امور مهاجرت میگویدهمه نمی توانند مستحق دریافت پناهندگی در سویدن شوند

در سال روان حدودی 900 کودک تصمیم نهایی در مورد اخراج شان از سویدن را بدست آورده و باید به افغانستان بازگردانده شوند. ادارۀ امور مهاجرت اوضاع امنیتی در افغانستان را وخیم ارزیابی میکند اما نه به آن حدی که بتواند باعث شود تا همه افغان ها مستحق پناهندگی در سویدن شوند.

تصمیم ادارۀ امور مهاجرت برای بازفرستادن افغان ها به کشور شان بر مبنای کدام دلایل صورت میگیرد؟

خانم Irene Sokolow (ایرینی سوکولو) از دفتر مطبوعاتی ادارۀ امور مهاجرت به SVT Nyheter Blekinge (بخش خبر تلویزیون سویدن شهر بلیکنیگی) در این مورد چنین پاسخ گفته است:

چرا افراد به افغانستان بازگردانده میشوند؟

ـ از سال 2015 تا ماۀ اکتوبر سال روان با درخواست پناهندگی بیشتر از 15000 افغان در سویدن موافقت صورت گرفته است. معضلات در افغانستان به آن حدی نرسیده است که بتواند نظر به قانون و مقررات باعث شود تا همه اتباع افغانستان بتوانند در سویدن مستحق دریافت پناهندگی شوند.

شما اوضاع امنیتی کشور [افغانستان] را چگونه ارزیابی میکنید؟

ـ ادارۀ امور مهاجرت اوضاع امنیتی در افغانستان را وخیم ارزیابی نموده و به این باور است که اوضاع امنیتی در داخل یک ولایت و همچنان در میان ولایت های مختلف، متفاوت میباشد. در دو ولایت (ننگرهار و هلمند) اوضاع امنیتی چنان وخیم است که همه با تهدید خطر روبرو میباشند. این بدان معنی است که به باور ادارۀ امور مهاجرت هیچکسی نباید به آنجا بازگرداننده شود. البته بحران در افغانستان به آن حدی نرسیده است که نظر به قانون و مقررات باعث گردد تا همه اتباع یک کشور خاص بتوانند (در سویدن) باقی بمانند.

گزارشات شما حاکی از جنگ های مسلحانۀ داخلی در بخش های زیاد افغانستان است، آیا با وجود این موضوع باز هم میتوان افراد را به این چنین ولایات بازفرستاد؟

ـ اوضاع امنیتی هم در بخش های مختلف این ولایات و هم در میان ولایات مختلف، خیلی متفاوت میباشد. از طرف دیگر این صرفاَ سطح معضلات (در یک کشور) نیست که باعث میشود تا شخص بتواند مستحق پناهندگی شود. بلکه هم ادارۀ امور مهاجرت و هم محکمه ـ جایی که شخص میتواند به آنجا شکایت کند ـ موجودیت دلایل شخصی را نیز ارزیابی میکنند. به طور مثال این که هرگاه شخص به یک گروه (قوم) آسیب پذیر تعلق داشته باشد.

ـ افراد متعلق به اقلیت ها، به طور مثال هزاره ها، آیا میتوان آنها را به افغانستان باز فرستاد؟

ـ این بستگی به شرایط فردی دارد. هزاره ها به عنوان یک قوم به طور کُل تحت پیگرد قرار ندارند.

به چه تعداد افراد حکم باز فرستادن شان را به افغانستان بدست آورده اند؟
ـ در اکتوبر 2019 به تعداد 897 کودک در خانواده های افغان وجود داشتند که حکم نهایی اخراج را بدست آورده بودند. به این معنی که تقاضا پناهجویی آنها دیگر قابل تجدید نظر نبوده و آنها باید به افغانستان برگردند. البته این 897 کودک است نه 897 خانواده، زیرا در هر خانواده میتواند تعداد بیشتر کودکان وجود داشته باشد.
ترجمه و تلخیص از احمد ضیاء دانش
منبع خبر
https://www.svt.se/nyheter/lokalt/blekinge/migrationsverket-alla-kan-inte-beviljas-skydd-i-sverigeLämna ett svar