ادارۀ امور مهاجرت اخراج پناهجویان زن و دختر را به افغانستان متوقف میسازد

ادارۀ امور مهاجرت اخراج پناهجویان زن و دختر را به افغانستان متوقف میسازد
کانال 4 تلویزیون سویدن گزارش می دهد که ادارۀ امور مهاجرت تصمیم گرفته است تا اخراج زنان و دختران پناهجو را به افغانستان متوقف بسازد.
دلیل آن این است که بعد از به قدرت رسیدن طالبان در افغانستان، شرایط زندگی زنان و دختران در افغانستان بدتر شده است.
رییس بخش حقوقی ادارۀ امور مهاجرت Carl Bexelius(کارل بکسلیوس) به شبکه چهار تلویزیون سویدن گفته است محدودیت های حقوق بشری برای زنان و دختران در افغانستان جدی بوده و در برگیرندۀ آزار و پیگرد می باشد.
این بدان معنی است که همه زنان و دختران افغان پناهجو در سویدن می توانند اجازۀ اقامت دریافت نمایند.
بر مبنای گزارش شبکۀ 4 تلویزیون سویدن حتی ژورنالیستان، فعالان حقوق بشر و نماینده های دولت قبلی افغانستان، بدون در نظرداشت جنسیت، شامل این تصمیم ادارۀ مهاجرت می گردند.
بدین ترتیب آن عده از افغان های که به تقاضا پناهندگی شان جواب رد داده شده است، می توانند جواب جدید دریافت نمایند.
آقای Carl Bexelius (کارل بکسلیوس) رییس بخش حقوقی ادارۀ امور مهاجرت به شبکه چهار تلویزیون سویدن گفته است ”به نظر من هرگاه پناهجو از طرف ادارۀ امور مهاجرت جواب رد دریافت نموده باشد باید با ادارۀ امور مهاجرت تماس گرفته و برای بررسی مجدد تقاضا نماید”.
ترجمه و تلخیص: احمدضیاء دانش
لینک مطلب


Lämna ett svar