اخراج یک خانواده پناهجوی افغان

در این روز ها اخراج پناهجویان افغان به شدت ادامه دارد واکنون یک خانواده افغان قرار فردا به افغانستان دیپورت شود. علی هدایتی با خانمش دیروز به توقیف خانه اداره مهاجرت در یولی انتقال دادهشد و قرار است فردا مورخ 12 مارچ 2013به کابل دیپورت گرددLämna ett svar