اخراج پناهجویان افغان توسط طیاره چارتر

آقای علی حیدری از نظارتخانه اداره مهاجرت در یولی اطلاع داد که قراراست  او با خانواده اش در هفته آینده ذریعه طیاره چارتر به افغانستان دیپورت گردد

این مطلب را پولیس برای اقای علی گفته است . گفتنی است که ممکن ذریعه این طیاره یک گروپ پناهجویان 

به افغانستان دیپورت گردند. اداره مهاجرت اکنون تصمیم گرفته که پناهجویان افغان را در یک گروپ بزرگ اخراج اجباری نماید. اخراج فامیلها ذریعه پرواز های عادی با مشکلات روبر شده زیرا پناهجویان در این پرواز ها مقاومت نشان داده اند . اما در طیارات دربس گرفته شده ویا چارتر هرچه بخواهند ، لت وکوب نمایند ، بسته نمایند و حتی پناهجویان را بیهوش نمایند ، دست باز میداشته باشند ، نه شاهدی است ونه اسنادی دراین طیارات تهیه شده میتواند

ما این مسایل را در تظاهرات 20 اپریل 2013 در پیش پارلمان مطرح خواهیم نمود

 Lämna ett svar