احکام مربوط به عید و رمضان

باعرض سلام و احترام و آرزوی قبولی طاعات و عبادات رمضانیه و التماس دعا و با در نظر داشت سوال در باره آخر ماه رمضان،  فطریه، فدیه و کفاره به عرض رسانیده میشود که!
با توجه به تولد ماه در تاریخ قبل از ظهر دوشنبه 20190603 و تکمیل 30 روز کسانیکه از دوشنبه روز را آغاز کرده اند!
تاریخ 20190604 روز سه شنبه اول عید می باشد!
فطریه مثل سالهای قبل 75  کرون و فدیه نظر به یک وعده غذا روز 25 کرون می باشد!
فطریه برای همه اعضای فامیل از خورد و بزرگ تعلق میگیرد!
فدیه برای اشخاصی که مشکلی دائمی دارند و توان روز گرفتن ندارند تعلق میگیرد!
کفاره شامل کسانی میشود که توان روزه گرفتن دارند و دانسته بدون موجب و عذری با داشتن روزه کاری که باعث باطل شدن روزه میگردد انجام میدهند،
چنانچه تا ماه رمضان سال بعد قضای آنرا بجا نیاورند که برای هر روز  60  روز روزه گرفتن است، و یا باید برای هر روز  60 مسکین را غذا بدهد و اگر توان آنرا هم ندارد!
”استغفار کند! یعنی از خدا برای خودش آمرزش طلب کرده و برای رمضان های آینده توفیق روزه گرفتن از خدا بخواهد!”
لازم به ذکر است خانم های که به علت عادت ماهوار مجبور به افطار روزه میشوند و تا رمضان بعد قضای آنرا بجا نمیتوانند!! فقط فدیه ی برای تعداد روزهای افطار شده پرداخت کنند” کفاره ندارد”
با احترام
اجرکم عل الله و التماس دعا
سید حسین اصغری مسوول امور دینی انجمن افغانها


Lämna ett svar