اتحادیه اروپا افغانستان را با کاهش کمک‌های بشردوستانه تهدید می‌کند

 

اتحادیه اروپا دولت افغانستان را تهدید می‌کند که اگر در پذیرش اتباع خود که از اروپا اخراج می‌شوند همکاری نکند، مساعدت مالی و بشردوستانه خود را به آن کشور کاهش خواهد داد.
این موضوع در سند محرمانه‌ای که بخش خبری رادیوی سویدن آن را به‌دست آورده‌، ذکرشده‌است
به باور نسیم سحر، سخنگوی انجمن افغان‌ها در سویدن، این پیشنهاد اتحادیه اروپا مایه تاسف است
http://sverigesradio.se/sida/artikel.aspx?programid=2493&artikel=6404251
  

سندیکهبهبخشخبریرادیوسویدنرسیده،حاکیازآناستکهدرآیندهنزدیکبهتعداد۸۰۰۰۰افغان

ازکشورهایاروپاییبهافغانستاناخراجخواهندشد. نسیمسحرمعتقداستکهاینتصمیممشکلاروپاراحلنمیکند.

درحالیکهوضعیتامنیتیدرافغانستانبدترشدهوشمارزیادیازافغانهادراروپاپناهندهمیشوند،

درعینزمانفرستادندوبارهپناهجویانیکهبهدرخواست پناهندگیخودجوابردمیگیرند،به

افغانستاندشوارترشدهاست. تاکنوندرسالجاریپُلیسسویدنتوانستهپنجتنازپناهجویانافغانرابهافغانستاناخراجکند. اجرایاخراجاجباریبهافغانستانبرایسویدنبهمعضلهایمبدلشدهاست. آیااخراج۸۰۰۰۰افغانازکشورهایاروپاییعملیاست؟

مشکلدراینجاستکهدولتافغانستانازپذیرشدوبارهافغانهاییکهازکشورهایاتحادیهاروپابه

اجباراخراجمیشوند،خودداریمیکند. اکنونکشورهایاتحادیهاروپامیخواهنددادنکمکهایبشردوستانهبهافغانستانرامشروطبه

پذیرشافغانهاتوسطدولتافغانستانکنند. دراینسندمحرمانهنوشتهشدهکهاگرقرارباشدکمکهایبشردوستانهبهافغانستانرادرمیزان

امروزنگهداریم،بایدتغییراتبزرگیدرامورمهاجرتیکنونیافغانهاصورتگیرد. مذاکراتیدراینزمینهبادولتافغانستانجریانداردواتحادیهاروپادرنظرداردهشتادهزارافغان

رابهکشورشاناخراجکند.

اتحادیهاروپابهاینباوراستکهدولتافغانستانبدوندریافتمساعدتمالیازعهدهاموربرنمیاید

،ولیوزیرمساعدتسویدن،ایزابیلالووینمعتقداستکهنبایدکمکهایبشردوستانهبهافغانستان

وابستهبهشرایطوموضوعاتدیگریشود.

ایننوعروشبااصولبینالمللیکهماباآنبهتوافقرسیدهایم،مطابقتندارد. ایزابیلالوویناضافهمیکند: مابهاصلموثریتکمکهایبشردوستانهتاکیدمیکنیمواینکمکهابرپایهنیازمندیهایکشورها

استواراست.

سویدناینپیشنهاداتحادیهاروپاراتاهنوزنپذیرفتهاستونسیمسحررفتارسویدندراینراستا

راستایشمیکند.

منبع 

http://sverigesradio.se/sida/artikel.aspx?programid=2493&artikel=6404251

فیسبوک افغانهای سویدن 

 

https://www.facebook.com/%D8%A7%D9%81%D8%BA%D8%A7%D9%86%D9%87%D8%A7%D9%8A-%D8%B3%D9%88%D9%8A%D8%AF%D9%86-121226484580698/

 

http://sverigesradio.se/sida/artikel.aspx?programid=83&artikel=6403417

http://sverigesradio.se/sida/artikel.aspx?programid=83&artikel=6404306

http://sverigesradio.se/sida/artikel.aspx?programid=83&artikel=6404538Lämna ett svar