آهنگ زیبای مریم به صدای سیدیونس از شهر استاکهولم

آهنگ مریم به زبان ازبیکی با کلیپ جدید به صدای  آوازخوان جوان جناب سیدیونس از شهر استاکهولم . ترجمه آهنگ به دری نیز ضمیمه میباشد.

ترجمهٔ سرود زیبای مریم جان

 در اجرای سید یونس

ترجمه : پروفیسور شرعی جوزجانی

ــ دلدار نازنینم مریم جان، گاهی که از خانه میبرایی و خرامان سوی چمن میروی، زیورات نفیس و قشنگی(بلداغلر 1) که برگردن آویخته ای، طنین انداز میشود.

تکرار مریم جان

ــ مریم جان، هرگاهی که سرمه برچشمان سیاه خود میکشی، آشوب برپامیکنی و من آرزو میکنم کاشکی درین حالت مرا درآغوش بکشی.

تکرار مریم جان

ــ امروزکه در صحن چمن خرامان شدی و با روی چون گلت به زیایی آن افزودی، من حیرت زده، چشمان گل نرگس را به جای چشمان تو بوسه زدم.

تکرار مریم جان

ــ پیوسته در راه تواستاده ام، اما کمتر می توانم ترا ببینم.

  من همیشه عاشق شیدا و بیقرار توبوده ام، اما دریغ که تواین را نمیدانی.

تکرار مریم جان 

ــــــــــــــــــــــــــــ

توضیح:

1«بلداغ» و «چندنار» زیورات نفیس طلایی و نقره ای نفیسی است که زنان و غالبا دختران به گردن می آویزند و عبارت از زنجیر نقره ای نسبتا دراز مزین با سکه های نقره ای و یا برگهای نازک طلایی میباشد که هنگام راه رفتن آواز میدهد.

 Lämna ett svar