آقاي نسيم سحر با شبکه جهاني

  مصاحبهء آقاي نسيم سحر با شبکه جهاني آريانا برنامه صبح وزندگي در ارتباط پناهجويان افغان در سويدن

 Lämna ett svar