عصمت اله حيدري بدون دليل 23 روز را در نظارتخانه بسر برده است

عصمت اله حيدري که مدت 23 روز را بدون دليل  در نظارتخانه اداره مهاجرت در يولي بسر برده تقاضاي غرامت نموده است اداره مهاجرت نميداند که عصمت اله حيدري چرا اين مدت 23 روز را در نظارتخانه اداره مهاجرت در يولي بسر برده وتاکنون حاضر نشده به سوالات راديوي سويدن پاسخ بدهد . سال گذشته محکمه مهاجرتي ستوکهولم مسئله اخراجي آقاي عصمت اله حيدري را رد نمود . مسئله جبران خساره از بابت  توقيف ايشان به کارگزار حقوقي دولت (JK ) ارسال شده است . اداره مهاجرت مهلت گرفت که بتاريخ 2 مارچ در زمينه پاسخ بدهد امادرين تاريخ  آن اداره جواب نداد وتقاضاي مهلت جديد يعني 20 مارچ را تقاضا نمودکه در زمينه پاسخ ارائه کندLämna ett svar