علی مقری در رشته اقتصاد صنعتی از موسسه عالی سلطنتی تخنیکی ماستری اخذ نمود

علی جان مقری ماستری اش را در بخش کمپیوتر در رشته ی اقتصاد صنعتی از موسسه ی عالی سلطنتی تخنیکی سویدن (KTH ) بدست آورد.

علی مقری متولد سال ۱۹۹۳ در  شهر کابل می باشد که در سال۱۹۹۸ همراه با خانواده اش به کشور سویدن مهاجرت نموده است .

علی ، در سال۲۰۰۹  مکتب ابتدایی را در منطقه (Lidingö) به پایان رسانید.

در سال ۲۰۱۲ از رشته ی علوم طبیعی از لیسه (Hersby Lidingö) فارغ التحصیل گردید .

متعاقب آن موصوف شامل برنامه لیسانس زیست شناسی مولیکولی در پوهنتون استوکهلم گردید که در سال ۲۰۱۵ آن را موفقانه به پایان رسانید .

علی مقری بین سالهای ۲۰۱۵-۲۰۱۶ به عنوان استاد در مکتب (Bodal در Lidingö ) شروع به کار نموده که در سال ۲۰۱۶ به عنوان انجنیر در  بخش آزمایشگاه سولناپوهنتون  کارولینسکا تقرر حاصل مینماید  .

علی مقری جهت باز آموزی بصفت انجنیر اقتصاد صنعتی در ۲۰۱۷ شامل موسسه ( KTH ) سلطنتی استوکهلم سویدن گردید که در سال ۲۰۲۳ موفقانه ان را بپایان رسانیده و با کسب دیپلوم ماستری از آن موسسه ی با اعتبار علمی نائل گردید .

ادمین های سایت و برگه فیسبوک افغان های سویدن این موفقیت بزرگ را به آقای انجنیر علی مقری ، خانواده محترم مقری و همه هموطنان عزیز ما صمیمانه تبریک و تهنیت گفته موفقیت های مزید در تمامی عرصه های زندگی برای شان را آرزو مینمایند .