”Regeringspartierna och MP fortsätter att samarbeta”

Regeringen samarbetar med Miljöpartiet: Ny utredning om invandringspolitiken ska leda till utökad arbetskraftsinvandring. För att möta morgondagens brist på arbetskraft vill migrationsminister Tobias Billström vidga möjligheterna för människor i länder utanför EU att komma till Sverige och arbeta

Publicerat 2009-06-27 17:18 

Foto: Bertil Ericson Miljöpartiets gruppledare Mikaela Valtersson och regerings Tobias Billström (M) fortsätter samarbetet.

Miljöpartiet trotsar den rödgröna alliansen: Leder utredning om invandringen på regeringens uppdrag.

Regeringen och Miljöpartiet vill ytterligare främja de positiva effekter som ökad rörlighet över gränserna kan medföra. Men för att kunna dra nytta av den här utvecklingspotentialen krävs mer kunskap om vilka faktorer som påverkar mobiliteten. Regeringen tillsätter därför i dag en parlamentarisk kommitté, skriver migrationsminister Tobias Billström och Miljöpartiets Mikaela Valtersson, som ska leda arbetet.

Regeringen har i dag fattat beslut om att tillsätta en parlamentarisk kommitté som ska utreda hur personers ökade rörlighet till och från Sverige kan underlättas och hur rörlighetens positiva utvecklingseffekter kan främjas.

Miljöpartiet de grönas gruppledare Mikaela Valtersson ska leda kommitténs arbete. På så sätt tar regeringen ett stort steg i arbetet med att ytterligare öppna Sverige och ta tillvara de möjligheter som kopplingarna mellan migration och utveckling erbjuder. Ökat globalt utbyte är positivt för såväl enskilda som för hela samhällen.

Utgångspunkten för den framtida migrations- och utvecklingspolitiken ska vara en positiv syn på mobilitet och globalisering.

Allianspartierna och Miljöpartiet de gröna enades redan för fem år sedan om att öka möjligheterna till arbetskraftsinvandring. Det har lett till att Sverige sedan december 2008 har ett av världens öppnaste och mest flexibla regelverk för arbetskraftsinvandring. Ökad arbetskraftsinvandring kan möta behovet av arbetskraft för svenska företag och den offentliga sektorn. Samtidigt kommer fler människor att kunna skapa sig en framtid i Sverige.

Arbetskraftsinvandring kan också bidra till att det svenska arbetslivet öppnas upp så att fler människor med olika bakgrund ges en bättre chans att komma till sin rätt, vilket kan ge positiva effekter för integrationen.

 Dagens globaliserade arbetsmarknad, som präglas av en ökad rörlighet och ett ömsesidigt ekonomisk beroende, får till följd att tidigare invandring för permanent bosättning alltmer har ersatts av tillfällig och upprepad ekonomisk migration.

Fler och fler personer migrerar tillfälligt för att sedan återvandra till sina ursprungsländer under en kortare eller längre tid. Enligt OECD:s migrationsöversikt från år 2008 anlände över 2,5 miljoner tillfälliga arbetskraftsinvandrare till OECD-länderna år 2006.

Dessa tillfälliga arbetskraftsinvandrare utgjorde fler än tre gånger antalet permanenta arbetskraftsinvandrare. OECD uppskattar också att 20 till 50 procent av migranterna i OECD-länderna återvandrar till sina hemländer eller flyttar till ett annat land inom fem år. Dessutom väljer många som har återvandrat till sina ursprungsländer att på nytt flytta till mottagarlandet, en eller flera gånger. Detta fenomen kallas cirkulär migration och har en tydlig utvecklingspotential.

Anledningarna till att människor rör sig på detta sätt är flera men en betydande faktor är att rese- och kommunikationskostnader blivit lägre, vilket innebär att migranter i dag lättare kan behålla kontakten med sitt ursprungsland. De enorma summor privata pengar som migranter skickar hem för att stödja sina familjer och vänner, så kallade remitteringar, är ett tydligt tecken på existerande transnationella nätverk och dessa personers dubbla engagemang i både mottagar- och ursprungslandet. Cirkulär migration är dessutom en naturlig konsekvens av många migranters avsikt att för eller senare frivilligt återvandra till ursprungslandet.

Cirkulär migration kan ha positiva effekter i såväl destinations- som ursprungsländer;

• I mottagarländer bidrar migranter till att tillgodose behovet av arbetskraft, öka den ekonomiska tillväxten och säkerställa välfärden. De gör ekonomin och samhället mer dynamiska.

• Enskilda migranters och invandrargruppers kontakter inom näringsliv och handel innebär en stor potential för utveckling. Det statliga riskkapitalbolaget Swedfund har till exempel under lång tid bidragit till sådant framgångsrikt utvecklingssamarbete mellan företagare med utländsk bakgrund i Sverige och ursprungsländer.

• Genom att återvandra, tillfälligt eller permanent, överför migranter nya kunskaper och erfarenheter som kan bidra till utvecklingen av ursprungslandet.

• Cirkulär migration kan bidra till att motverka kompetensflykt, ”brain drain”, som är ett allvarligt problem i vissa länder och sektorer, till exempel hälsosektorn i flera afrikanska länder.

Under andra halvan av 1800- och början av 1900-talet utvandrade många svenskar till USA. Mindre känt är att många återvandrade till Sverige och bidrog till den industriella utvecklingen med nya kunskaper och erfarenheter.

Den cirkulära migrationen mellan Sverige och USA hade stora positiva effekter både för den svenska och den amerikanska ekonomin. Utvandrarna fyllde brister på den amerikanska arbetsmarknaden samtidigt som det inte fanns tillräckligt med arbetstillfällen i Sverige.

Omkring 25 procent av utvandrarna återvandrade efter en tid till Sverige. Många tog med sig praktiska erfarenheter och kunskaper som bidrog till Sveriges utveckling. Liknande exempel på framgångsrik cirkulär migration är de indier som invandrade till Silicon Valley i slutet av 1990-talet och som sedan återvänt till Indien och därigenom bidragit till utvecklingen av den indiska IT-sektorn. I dag står den för runt fyra procent av Indiens BNP.

Regeringen och Miljöpartiet de gröna vill ytterligare främja de positiva effekter som ökad mobilitet kan medföra. Migranters bidrag till samhällets utveckling i Sverige och deras ursprungsländer ska framhävas.

Redan i dag finns förutsättningar för cirkulär migration till och från Sverige. Förutom de nya reglerna för arbetskraftsinvandring kan migranter få sin i Sverige intjänade inkomstpension utbetald i ett annat land. Genom möjligheten att inneha dubbelt medborgarskap ökar möjligheten för människor att utan begränsningar resa in i och bo i både Sverige och ursprungslandet.

För att kunna dra nytta av den utvecklingspotential som cirkulär migration kan ha krävs ökad kunskap om vilka faktorer som påverkar rörligheten. Det finns bristande kunskap om hur och på vilket sätt migranter rör sig mellan Sverige och sina ursprungsländer samt förutsättningarna för och effekterna av detta. Till exempel saknas information om i vilken utsträckning migranter som beviljats permanenta uppehållstillstånd i Sverige återvandrar till sina ursprungsländer, varför de gör det samt om, och i så fall hur, detta bidrar till utvecklingen i hemländerna.

Det saknas också kunskap om i vilken utsträckning personer som en gång lämnat Sverige och återvandrat till hemlandet därefter väljer att på nytt flytta hit, det vill säga i vilken mån återvandringen till hemlandet är permanent. Det saknas också till viss del kunskap om hur de svenska regelverken generellt påverkar förutsättningarna för invandring och utvandring.

Regeringen tillsätter därför i dag en parlamentarisk kommitté med uppdrag att inom ramen för den reglerade invandringen:

• Kartlägga den befintliga cirkulära migrationen till och från Sverige och peka på eventuella behov av ytterligare forskning.

• Utreda såväl positiva effekter av cirkulär migration såsom ett ökat utbyte av kunskaper och remitteringar, som negativa effekter såsom risken för brain drain.

 • Redovisa de regler och förutsättningar inom migrations-, integrations-, närings-, social- och utvecklingspolitiken som påverkar möjligheterna till invandring och utvandring.

• Identifiera faktorer inom andra politikområden som kan hindra respektive underlätta migranters möjligheter att röra sig mellan Sverige och sina ursprungsländer.

• Undersöka vilka möjligheter det finns för personer i pensionsålder att återvandra och identifiera hinder som kan finnas.

 • Uppmärksamma vilka effekter cirkulär migration kan få på migranter ur ett köns-, jämställdhets- och barnperspektiv.

• Föreslå eventuella åtgärder som bedöms nödvändiga för att underlätta cirkulär migration till och från Sverige.

Med de nya, öppna och flexibla reglerna för arbetskraftsinvandring har Sverige gått före andra länder. Genom detta initiativ visar vi att vi menar allvar när vi säger att migration är en positiv kraft i dagens globaliserade värld.” Lämna ett svar